U bent hier

Leraar in opleiding moet voldoen aan landelijke eindtermen

Studenten aan de pabo en de (tweedegraads) lerarenopleiding moeten vanaf het studiejaar 2009 - 2010 voldoen aan landelijke eindtermen om in aanmerking te komen voor een diploma. Dat heeft de HBO-raad besloten. Met deze maatregel beoogt men de kwaliteit van beginnende leraren te verbeteren.

Studenten aan de pabo en de (tweedegraads) lerarenopleiding moeten vanaf het studiejaar 2009 - 2010 voldoen aan landelijke eindtermen om in aanmerking te komen voor een diploma. Dat heeft de HBO-raad besloten. Met deze maatregel beoogt men de kwaliteit van beginnende leraren te verbeteren.

Tot nu toe bepaalt elke instelling zelf de eisen waar haar studenten aan het eind van hun opleiding aan moeten voldoen. De afgelopen jaren is er vanuit het onderwijs en de maatschappij een toenemende kritiek op het wisselend niveau van jonge docenten. Die kritiek spitst zich toe op gebrekkige reken- en taalvaardigheden bij een deel van de (instromende) studenten aan de pabo's.

Met dit besluit komt de HBO-raad ook tegemoet aan zorgen over het dalende kwaliteitsniveau van leraren, zoals die geuit zijn in het rapport LeerKracht van de commissie Rinnooy Kan en van de parlementaire commissie onderwijsvernieuwingen.   Op een landelijk congres van de pabo's, afgelopen najaar, hield  Rinnooy Kan de zaal al indringend voor dat de verbetering van de kwaliteit van de lerarenopleiding met kracht ter hand moest worden genomen. De Utrechtse hogeschoolbestuurder Geri Bonhof waarschuwde toen dat als de sector niet zelf zou besluiten tot het invoeren van centrale examens, de overheid dat zou opleggen.

De invoering van de eindtermen houdt voor pabostudenten in dat zij niet alleen in het begin, maar ook aan het einde van de opleiding moeten aantonen dat zij over voldoende taal- en rekenvaardigheid beschikken. Om het niveau van beginnende studenten te waarborgen willen hogescholen met elke nieuwe pabostudent een uitgebreide intake houden voordat deze aan de opleiding begint.

Vorig studiejaar waren alle pabostudenten voor het eerst verplicht om te slagen voor hun rekentoets, alvorens te mogen doorstromen naar het tweede jaar. Aan het einde van het studiejaar bleek 76% van de pabostudenten te zijn geslaagd. Vooral pabostudenten met een vwo-vooropleiding hadden weinig moeite met de toets, 95% van hen slaagde. Onder havisten lag dit percentage op 84%. En onder mbo'ers was 61% succesvol.

De (tweedegraads) lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs leggen voor elk schoolvak vast over welke kennis en vaardigheden toekomstige leraren moeten beschikken voordat zij het diploma behalen. Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-raad, vindt wel dat minister Plasterk met extra geld over de brug moet komen om de kwaliteitsslag te kunnen realiseren.

Overigens zijn er al in 2005 tussen de HBO-raad en het ministerie van OCW afspraken gemaakt over het versterken van de lerarenopleidingen. Uit een voortgangsonderzoek dat eind 2007 werd uitgevoerd, blijkt dat de hogescholen op koers liggen met de uitvoering van de maatregelen waartoe werd besloten. Op een aantal onderdelen is de invoering nog niet volledig voltooid. De algemene vergadering van de HBO-raad moet de voorstellen op 18 april 2008 nog goedkeuren.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs