U bent hier

Ledenraadpleging 'Convenant Actieplan LeerKracht van Nederland'

In april 2008 hebben de WvPO en de PO-Raad na een lang en complex traject het onderhandelaarsakkoord over het Convenant Actieplan LeerKracht van Nederland ondertekend. Ook de werkgevers- en werknemersorganisaties in het vo, mbo en hbo tekenden dit akkoord met minister Plasterk. De WvPO en de PO-Raad leggen het akkoord met een positief advies aan u voor. Als werkgever in het po kunt u aangeven of u instemt met het bereikte akkoord. Dat kan tot 26 mei 2008 via een digitaal stemformulier.

In april 2008 hebben de WvPO en de PO-Raad na een lang en complex traject het onderhandelaarsakkoord over het Convenant Actieplan LeerKracht van Nederland ondertekend. Ook de werkgevers- en werknemersorganisaties in het vo, mbo en hbo tekenden dit akkoord met minister Plasterk. De WvPO en de PO-Raad leggen het akkoord met een positief advies aan u voor. Als werkgever in het po kunt u aangeven of u instemt met het bereikte akkoord. Dat kan tot 26 mei 2008 via een digitaal stemformulier.

In het gesprek met de arbeidsvoorwaardencommissie van de WvPO en tijdens drie regionale voorlichtingsbijeenkomsten over het convenant met de achterban is duidelijk geworden dat de beoordeling van het convenant een lastige afweging vraagt van de plus- en minpunten in de afspraken. We zetten ze hier op een rij.   Pluspunten

  • Het convenant versterkt de positie van de leraar in het primair onderwijs. De wervingskracht  op de arbeidsmarkt en de concurrentiepositie ten opzichte van het VO is toegenomen.  Door het verkorten van de carrièrelijnen en de schaaluitloop gaan de meeste leraren erop vooruit, daarnaast kan de afgesproken schaallengte met uiteindelijk 15 periodieken de vergelijking met vergelijkbare sectoren zoals gemeenten en de zorg doorstaan. De afspraak dat 40% van de leraren (te bereiken in 2014) kan doorstromen naar een LB-functie zorgt ervoor dat het voor leraren in het basisonderwijs niet meer nodig is om voor een LB-functie naar het voortgezet onderwijs over te stappen. Daarnaast kan aan leraren een carrièreperspectief binnen het leraarsberoep worden geboden.
  • Voorafgaand aan de toekenning van de schaaluitloop bij het bereiken van het maximum in LA of LB van € 850,- vindt een beoordeling plaats. Dat biedt werkgevers de gelegenheid om criteria te hanteren en zo ontwikkeling van medewerkers te stimuleren. Op die manier is de kwaliteit van het onderwijs gediend met de salarismaatregel.
  • In het primair onderwijs zal geen directe koppeling worden gelegd tussen opleiding en functie. Het huidige Fuwa PO waarbinnen opleiding naast niveau en complexiteit van de werkzaamheden slechts één van de wegingsfactoren is, zal gehandhaafd blijven.
  • De door de minister voorgestelde bezuiniging op de BAPO is teruggedraaid. Dit geeft de werkgeversvertegenwoordigers de mogelijkheid om met het huidige beschikbare budget afspraken in de CAO PO te maken over een levensfasebewust personeelsbeleid waarbij ook de omvorming van de BAPO wordt betrokken.
  • In de plannen van de minister zou de positie van de leraar zo worden versterkt dat hij het voor het zeggen zou krijgen in de school. Met de afspraken die nu gemaakt zijn over de positie van de leraar wordt de eindverantwoordelijkheid van het bevoegd gezag als werkgever bevestigd. Daarnaast is vastgelegd dat de professionele ruimte van de leraar ook inhoudt dat deze rekenschap geeft over de kwaliteit van diens werk. Afspraken over het professioneel handelen van de leraar worden uitgewerkt in een professioneel statuut.
  • Het extra geld dat beschikbaar komt in het scholingsfonds zal bijdragen aan "vitalisering" van LeerKrachten. Immers wie studeert doet kennis en nieuwe inspiratie op.

Minpunten

  • De afspraak waarbij de invoering van de LB-functies is vastgepind op een percentage op schoolniveau en ook enkele andere afspraken zijn vanwege hun sturende karakter feitelijk in strijd met de autonomievergroting van schoolbesturen en de invoering van de lumpsumfinanciering.
  • De oprichting van een scholingsfonds waardoor de rol van de werkgever met betrekking tot de scholing van zijn personeel, ontkend wordt; het is immers voor de werkgever van belang scholingsinspanningen te verbinden met de doelen van de organisatie.
  • De te gedetailleerde uitwerking van de functiemix door een vloer op schoolniveau.
  • Meer algemeen gezegd is het vooral de eigen ruimte die de minister claimt ten koste van de ruimte van schoolbesturen die zorgen baart. Dit lijkt een omgekeerde weg te zijn ten opzichte van het de veel eerder ingezette lijn van autonomievergroting en decentralisatie.

Positief advies Alles afwegend is de arbeidsvoorwaardencommissie van de WvPO tot de conclusie gekomen dat het actieplan voldoende positieve punten kent om tot een positief advies te komen. Het bestuur van de WvPO en de PO-Raad ondersteunen de afweging en de positieve conclusie van de arbeidsvoorwaardencommissie en legt het onderhandelaarsakkoord met een positief advies voor aan de werkgevers in het PO. Nu bent u aan zet.

Meer informatie Voor meer informatie kunt u terecht bij Marlies van den Bel-Bos, mvandenbel@besturenraad.nl. Hieronder vindt u een lijst met veelgestelde vragen en de antwoorden in verband met het Convenant Actieplan LeerKracht.

Hoe kunt u stemmen? Naar het stemformulier. Het formulier kunt u tot uiterlijk 26 mei 2008 digitaal verzenden.

Download

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs