U bent hier

Kantonrechters over overgangsrecht ketenregeling WWZ

De kantonrechter te Zutphen oordeelde dat de nieuwe ketenregeling van de WWZ pas op 1 juli 2016 voor het bijzonder onderwijs in werking is getreden. Voor werkgevers in het primair onderwijs, die te maken hebben met de WWZ is deze uitspraak van groot belang. Onlangs is een andere kantonrechter tot een ander standpunt gekomen. Van beide uitspraken is inmiddels hoger beroep ingesteld.

Ketenbepaling

Zoals bekend kunnen onder de nieuwe ketenregeling werkgevers in het bijzonder onderwijs nog maar beperkt medewerkers op tijdelijke contracten inzetten. Wanneer het aantal toegestane tijdelijke contracten wordt overschreden, ontstaat van rechtswege een contract voor onbepaalde tijd. Dat leidt tot grote vervangingsproblematiek. 

Overgangsrecht WWZ

Op 1 juli 2015 is de WWZ in werking getreden. In beginsel geldt de WWZ voor alle arbeidsovereenkomsten die op 1 juli 2015 bestonden. Voor onder andere de ketenregeling is in het overgangsrecht bij de WWZ een uitzondering gemaakt. Het overgangsrecht bepaalt ten aanzien van de ketenregeling dat de op 1 juli 2015 geldende Cao-afspraken tot uiterlijk 1 juli 2016 worden gerespecteerd. 

De kantonrechter te Zutphen moest oordelen over de vraag of de ketenbepaling in werking was getreden op 1 juli 2015 zoals de werknemer stelde, dan wel op 1 juli 2016, zoals de jurist van Verus namens de werkgever betoogde. 

In de toepasselijke cao (cao po 2014-2015) was afgesproken dat de cao bij opzegging van kracht zou blijven, totdat er een nieuwe cao zou zijn overeengekomen. Op 1 juli 2015 was deze nieuwe cao er nog niet. De kantonrechter te Zutphen kwam met verwijzing naar art. 21 Wet Cao tot de conclusie dat nu de cao tijdig was opgezegd en er nog geen nieuwe cao was, de oude ketenbepaling tot 1 juli 2016 van kracht moest blijven. 

Hoger beroep

De advocaat van Verus, mr Janet Ranke, die het hoger beroep namens werkgever voert in de hierboven beschreven zaak, heeft goede hoop dat het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden het eens zal zijn met de kantonrechter te Zutphen dat de oude ketenregeling tot 1 juli 2016 kon worden toegepast. 

Cao-partijen hebben ook steeds aangegeven dat van deze regeling moest worden uitgegaan en in het kader van de rechtszekerheid zou het een slechte zaak zijn indien deze situatie nu anders blijkt te liggen. Zodra er meer bekend is, zullen wij u opnieuw informeren.

Ondersteuning Verus

De advocaten en juristen van Verus zijn dagelijks bezig om leden te ondersteunen. Mocht u ook tegen problemen aanlopen, bijvoorbeeld een vervanger die een vast dienstverband claimt, aarzelt u dan niet om contact op te nemen. Voor snel en kort advies kunt u terecht bij de helpdesk@verus.n of tel. 0348-744460 of neemt u contact op met één van onze medewerkers via aenj@verus.nl of tel 0348-744448. 

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs