U bent hier

Kamer over toezicht, verevening, doorzettingsmacht en EMB-kinderen in passend onderwijs

Basiscriteria voor passend onderwijs moeten voorkomen dat er rechtsongelijkheid ontstaat tussen leerlingen uit verschillende regio’s. Daarvoor pleitte GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld gisteren in de Tweede Kamer. Verus vroeg in een brief aan de Kamer, vorige week, om dergelijke basiscriteria voor basisondersteuning en wil daar zelf met leden vooronderzoek naar doen.

De Tweede Kamer sprak gisteren over de elfde voortgangsrapportage passend onderwijs. Westerveld vreest voor rechtsongelijkheid omdat samenwerkingsverbanden zelf de voorwaarden voor passend onderwijs mogen definiëren en deze dus per regio verschillen. De verevening (de ene regio krijg meer geld voor onderwijszorg, de andere minder) speelt hierbij een rol. 
 
Demissionair staatssecretaris Dekker gelooft dat verschillen niet te voorkomen zijn, de omgeving waarin een school staat (geografische afstand, samenstelling van de bevolking) bepaalt immers al veel. Hij voelt daarom niet voor landelijke basiscriteria.
 
Wat de Kamer verder besprak over passend onderwijs:
  • Anders dan de SP ziet Dekker niet dat samenwerkingsverbanden met een positieve verevening meer extra zorg aan leerlingen kunnen leveren dan scholen in gebieden met een negatieve verevening. Peter Kwint (SP) merkte op dat regio’s met een negatieve verevening minder extra zorg kunnen leveren en het niet zo kan zijn dat daar plotseling minder leerlingen met een zorgbehoefte wonen. 
  • In het najaar komt er een wetsvoorstel dat samenwerkingsverbanden en gemeenten in het OOGO (op overeenstemming gericht overleg) verplicht tot doorzettingsmacht voor zowel extra zorg in het onderwijs als maatschappelijke zorg. Dit om thuiszitters te voorkomen. 
  • Het toezicht op alle samenwerkingsverbanden voldoet nu aan de wettelijke eisen. Naar aanleiding van de motie van VVD-Kamerlid Bente Becker (die naar een verplicht governancemodel voor samenwerkingsverbanden wil waarin de toezichthouder nooit een schoolbestuurder uit dezelfde regio mag zijn) komt er een onderzoek naar het functioneren van het toezicht. Waar schoolbesturen hun eigen toezichthouder zijn, wordt ingegrepen, zei Dekker. Bij de twaalfde voortgangsrapportage komt er een voorstel voor het toezicht. 
  • Op vragen van Kamerlid Paul Van Meenen (D66) over de financiering van onderwijs voor kinderen met een ernstig meervoudige beperking, antwoordt Dekker dat hij het uitsluiten van leerlingen met ernstige, meervoudige beperkingen uit passend onderwijs niet wenselijk acht. 
    Dekker zegde in het overleg toe te komen tot een nadere analyse of het onderwijs aan deze kinderen aparte financiering behoeft. Het speciaal onderwijs pleit voor een directe bekostiging voor EMB-kinderen
    De Kamer wil dat een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs voor deze kinderen tot aan hun twintigste jaar afgegeven wordt. Zo wordt het recht op onderwijs verzekerd. Is een kind voor zijn 20e niet meer op zijn plek op school, dan kan het altijd nog eerder naar de dagvoorziening. Voor welke kinderen zo’n langdurige toelaatbaarheidsverklaring moet worden afgegeven, daarover is de Kamer nog niet uit. 
 
De Tweede Kamerleden dienen moties in om de regering aan te zetten tot meer concrete maatregelen.


PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs