U bent hier

Kamer neemt suggesties Verus over bij behandeling passend onderwijs

Donderdag sprak de Tweede Kamer over Passend onderwijs, onder meer naar aanleiding van de 10e voortgangsrapportage. Verus stuurde de Kamerleden elf suggesties voor passend onderwijs die wij terughoorden in het betoog van verschillende partijen. 

  • Gun scholen tijd - CU en SGP vroegen om meer tijd. Die laatste vroeg samen met Kamerleden van regeringspartijen PvdA en VVD ook vroegen om ruimte, zodat scholen maatwerk kunnen leveren zonder het beknotting door uniforme regels. Datzelfde deden SP en GL
  • De beeldvorming dat samenwerkingsverbanden geld oppotten, klopt niet - D66 en CU verdedigden de mogelijkheid voor samenwerkingsverbanden om geld als (tijdelijke) reserve op de bankrekening te laten staan omdat dit te maken heeft met de keuze van het zorgmodel.
  • De definitie van de zorgplicht is onduidelijk – Staatssecretaris Dekker waarschuwt ouders die het oneens zijn met een school over het aanbod en vervolgens het kind niet aanmelden of van school halen strafbaar zijn. De PvdA pleitte voor een ‘stevig ontwikkeltraject’ voor de onderwijszorg en maatschappelijke zorg in een samenwerkingsverband of gemeente. Het CDA ziet als oplossing de onderwijszorg aan de school te laten en de regie van overige maatschappelijke problematiek aan de ouders te geven. Dat standpunt deelt Verus niet, maar het biedt wel kansen op duidelijkheid.
  • Er bestaat kans op kansenongelijkheid door verevening – CDA, CU en D66 onderschrijven dat negatieve verevening kan leiden tot achteruitgang in kwaliteit van het aanbod extra onderwijszorg. Dekker stelde dat verevening nooit ten koste mag gaan van de individuele leerling. 
  • Benader een samenwerkingsverband niet als zelfstandig en onafhankelijk orgaan - Het bestuur van een samenwerkingsverband is onderdeel van de schoolbesturen zelf. Kortom, constateerde de Kamer: de huidige governance klopt niet. D66 vindt dat werkelijke tegenkracht georganiseerd moet worden vanuit onderwijs en scholen.
  • Let op dat speciaal onderwijs en praktijkonderwijs niet ten onder gaan – De SP ziet de expertise nu aanwezig bij het speciaal onderwijs verloren gaan voor die kinderen die nu in regulier onderwijs terechtkomen, omdat deze expertise niet ingeschakeld wordt.

Doorzettingsmacht en verplicht geld uitgeven helpen niet

Tijdens het gesprek in de Tweede Kamer werden ook interventies voorgesteld die volgens ons passend onderwijs geen goed doen. 

Zo dient Dekker een wet in die ervoor moet zorgen dat alle thuiszitters naar school gaan. Daarvoor wil de staatssecretaris doorzettingsmacht vanuit het samenwerkingsverband verplichtstellen. Verus wijst erop dat een wettelijk afgedwongen doorzettingsmacht een inperking van de vrijheid van onderwijs betekent. dat geldt ook voor het voorstel van CDA en PvdA, die Leerrecht willen invoeren en scholen verplichten elk kind in te schrijven.

SGP en CDA pleitten ervoor om overschotten van het ene samenwerkingsverband over te hevelen naar een andere samenwerkingsverband met een tekort. Hiermee gaan ze voorbij aan de oorzaak van dat op de plank blijven liggen van geld: dat heeft al een bestemming, maar moet nog bij de school terechtkomen.


PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs