U bent hier

Kamer lovend over initiatiefnota ‘Gelijke Kansen, een leven lang’ maar twijfelt over uitvoerbaarheid

Het 10-puntenplan voor kansengelijkheid in het onderwijs, van PvdA-Kamerlid Kirsten Van den Hul, kan op veel enthousiasme rekenen van de Tweede Kamer. Maar leden zetten maandag wel vraagtekens bij de uitvoerbaarheid. Zoals huiswerkbegeleiding voor iedereen die dat nodig heeft en voorschool voor ieder kind.

De Onderwijscommissie van de Tweede Kamer besprak maandag de initiatiefnota van Van den Hul. Daarbij deden andere Kamerleden ook voorstellen om kansengelijkheid te vergroten. Een greep uit de plannen:

Voorschoolse voorzieningen voor ieder kind. Kamerbreed is er steun voor dit plan. Áls er geld is. Want minister Slob geeft aan de benodigde middelen niet te hebben. De PvdA denkt dit op andere plaatsen uit de publieke sector te halen (minder naar defensie en bankenbelasting). Maar de onderwijscommissie wacht voorlopig de begrotingsbehandeling af.

Huiswerkbegeleiding voor wie dat nodig heeft. Ook hier is de grootste uitdaging de financiële dekking. Kamerleden willen niet dat huiswerkbegeleiding uit de lumpsum bekostigd moet worden. CDA vindt dit voorstel om docenten minder les te laten geven en gelijktijdig meer (gratis) huiswerkbegeleiding buiten schooltijd in te richten, strijdig aan de bedoeling van recht op goed onderwijs. Die partij vindt dat kinderen zoveel als mogelijk moeten leren binnen school en niet met hulpconstructies daarbuiten.

De hoogste schooladvisering telt. Adviseert de leerkracht havo en de eindtoets vmbo-t, of andersom? Dan wordt het wat Van den Hul betreft sowieso havo. Dit voorstel wordt door de minister ontraden. Hij vreest namelijk dat zo de druk op de eindtoets weer verhoogd wordt. PvdA verweert zich door te stellen dat de voordelen zwaarder wegen dan de nadelen (namelijk onder-advisering).

Voor ieder kind dezelfde basisondersteuning passend onderwijs. De PvdA wil overal gegarandeerd identieke basisondersteuning of passend onderwijs voor ieder kind. De verschillen tussen samenwerkingsverbanden zijn nu te groot. Ouders verhuizen zelfs om wel de extra ondersteuning voor hun kind te krijgen. Uit het recent verschenen NRO-rapport ‘Basisondersteuning in passend onderwijs deel 2’ blijkt dat lokaal bepaalde factoren als klassengrootte, hoeveelheid zorgleerlingen en ervarenheid van leerkrachten maken dat een gelijk landelijk aanbod onmogelijk te realiseren is. Met name D66 en minister Slob verdedigen de vrijheid voor samenwerkingsverbanden om zelf keuzes te maken. Hun keuzes zijn immers ingegeven door lokale omstandigheden.

Verbod op vrijwillige ouderbijdrage mag niet het eind betekenen voor Tweetalig Onderwijs, Technasium of LOOt-scholen. CDA-Kamerlid Michel Rog vraagt de minister te voorkomen dat er een verbod komt op een extra bijdrage van ouders voor dit soort onderwijs. Minister Slob wil vergaande maatregelen nemen om te voorkomen dat kinderen door geldproblemen niet deel kunnen nemen. De overheid moet volgens Rog komen met een voorstel hoe zij tegemoet gekomen worden.

Digitale geletterdheid moet vast onderdeel worden van lerarenopleidingen. Digitale verlegenheid van leraren kan het bestrijden van achterstanden door digitaal adaptief lesmateriaal in de weg staan, vindt de VVD. In de toekomst moet elke leraar digitaal goed toegerust zijn. Minister Slob wil eerst de curriculumdiscussie afwachten. En niet nu het toetsingskader uitbreiden met digitale vaardigheden.

Acceptatieplicht invoeren om segregatie te bestrijden. Dit voorstel deed de SP, in de onjuiste vooronderstelling dat bijzondere scholen hun positie gebruiken om leerlingen te weigeren die niet in Nederland geboren zijn, in tegenstelling tot het openbaar onderwijs. Regeringspartijen en minister stellen dat het voorstel buiten de werkelijkheid staat. Ook plannen van de SP om bij passend onderwijs scholen in achterstandsgebieden met voorrang zo te bekostigen dat zij altijd kleine klassen hebben, wordt door minister Slob als haaks op de bedoeling van wetgeving afgewezen.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs