U bent hier

Kamer akkoord met wetsvoorstel toekomstbestendig onderwijsaanbod

De Tweede Kamer ging vanmiddag akkoord met het wetsvoorstel toekomstbestendig onderwijsaanbod. Door het schrappen van de verplichte regionale samenwerking verdween de angel uit het voorstel. De Kamer nam ook een amendement aan om ouders te raadplegen bij omzetting van een school of verandering van de grondslag.

Aanleiding

Eind 2015 bracht staatssecretaris Dekker een concept wetsvoorstel in consultatie dat het voor schoolbesturen in het basisonderwijs en gemeenten makkelijker moet maken om een toekomstbestendig onderwijsaanbod te realiseren. 

Een belangrijk onderdeel van het voorstel was het ‘invoeren van op overeenstemming gericht (regionaal) overleg om samen met andere schoolbesturen te komen tot een toekomstbestendig onderwijsaanbod dat aansluit bij de wensen en behoeften van ouders’. Dat regionale overleg zou moeten plaatsvinden op het niveau van het samenwerkingsverband passend onderwijs. Verus was het hier niet mee eens.

Punten van kritiek waren: 

  • de toevoeging van weer een nieuwe deugdelijkheidseis
  • de steeds sterker worden positie van het samenwerkingsverband passend onderwijs 
  • de daarmee gepaard gaande bedreiging van de autonome positie van het schoolbestuur
  • de positie van kleine schoolbesturen 
  • de rol van de gemeenten

Daarnaast waarschuwden wij voor misbruik en strategisch gedrag.

Kritiek Raad van State

Ook de Raad van State uitte forse kritiek op het concept wetsvoorstel. De Raad wees vooral op de verplichting tot samenwerking. Daar waar scholen meerwaarde zien in overleg om te komen tot afstemming, zullen zij dat volgens de Raad ook zonder overleg- en planverplichting doen. Daar waar scholen die meerwaarde niet zien, zal een overleg- en planverplichting tot niets leiden. Ook zal toezicht op de naleving van deze verplichting door de inspectie uiterst moeilijk zijn. 

Wetsvoorstel aangepast

Medio januari diende de regering het wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer. Ze volgde het advies van Verus en de Raad van State op en schrapte de verplichte regionale samenwerking.

Kern van het nu aangenomen wetsvoorstel is dat schoolbesturen en gemeenten gemakkelijker een toekomstbestendig onderwijsaanbod kunnen realiseren doordat: 

  • Belemmeringen voor omzetting, uitbreiding met een richting of verplaatsing van scholen worden weggenomen;
  • Een nevenvestiging een andere richting dan de hoofdvestiging van de school kan krijgen;
  • Een splitsing van de gemeentelijke opheffingsnorm eerder in kan gaan. 

Daarnaast heeft de regering het voorstel meer waarborgen tegen misbruik en strategisch gedrag ingebouwd. 

Raadpleging ouders

Bij de behandeling van het wetsvoorstel diende Eppo Bruins (CU) een amendement in om ervoor te zorgen dat eerst de achterban moet worden geraadpleegd, voordat de medezeggenschapsraad haar instemmings- en adviesbevoegdheid bij fusie of sluiting uitoefent en dat ook bij omzetting van een school of verandering van de grondslag de achterban wordt geraadpleegd.

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs