U bent hier

Kamer akkoord met wetsvoorstel Samenwerkingsschool

Op  de laatste vergaderdag van 2016 ging de Tweede Kamer akkoord met het wetsvoorstel Samenwerkingsschool. Amendementen van de christelijke partijen om het wetsvoorstel te wijzigen haalden het niet. Het wetsvoorstel is inmiddels ingediend bij de Eerste Kamer.

Kritiek van tafel geveegd

Staatssecretaris Dekker veegde in zijn beantwoording de bezwaren van met name CDA, CU en SGP van tafel. Hij is van mening dat de samenwerkingsschool nog steeds een uitzondering is omdat ze niet gesticht kan worden en moet voldoen aan strikte getalscriteria. Ook de mogelijkheid om een samenwerkingsschool onder het bestuur van het openbaar onderwijs te brengen is volgens hem geen probleem omdat de identiteit op het niveau van de school wordt geregeld via de identiteitscommissie. Verus was en is het daar niet mee eens, evenals de adviesorganen van de overheid zelf. 

De pogingen vanuit CDA, CU en SGP om door middel van amendering het wetsvoorstel bij te stellen wees Dekker dan ook van de hand. Ook amendementen van de SP om de vorming van een samenwerkingsschool altijd mogelijk te maken, ongeacht het aantal leerlingen, en om bij beslechting van geschillen het openbare karakter te laten prevaleren, wees hij af. 

Samenwerkingschool niet mogelijk onder een vereniging

Een van de bezwaren van Verus bij dit wetsvoorstel was dat een vereniging geen samenwerkingsschool kan besturen. Schoolbesturen die een samenwerkingsschool willen vormen zullen hun vereniging om moeten zetten in een stichting. 

Michel Rog (CDA) bracht dit punt naar voren in zijn bijdrage. Staatssecretaris Dekker antwoordde daarop dat binnen een vereniging de algemene ledenvergadering het hoogste orgaan is. De leden van de vereniging nemen uiteindelijk dus altijd een beslissing. Dat verhoudt zich slecht met de overwegende overheidsinvloed van de gemeente op het openbaar onderwijs. De gemeente kan hierdoor immers nooit overwegende invloed hebben. Dat is dan ook de reden dat er voor de openbare school geen verenigingsvorm mogelijk.  

Ruime meerderheid akkoord

Uiteindelijk ging een ruime Kamermeerderheid akkoord. Alleen CDA, CU, SGP en PvdD stemden tegen. Daarnaast nam de Kamer enkele amendementen en moties aan:

  • Een amendement van Jasper van Dijk (SP) over de algemene toegankelijkheid van de samenwerkingsschool. Een merkwaardig amendement omdat dit ook al in het oorspronkelijke wetsvoorstel stond. 
  • Een amendement van Loes Ypma (PvdA) om de  mogelijkheid van HVO en GVO op samenwerkingsscholen op te nemen in de wet. 
  • Op verzoek van Karin Straus werd er een evaluatiebepaling opgenomen. 
  • Een motie aan van Eppo Bruins (CU) waarin de regering wordt gevraagd scenario's voor verlaging van de opheffingsnormen voor dunbevolkt en dichtbevolkt gebied inclusief de financiële consequenties door te rekenen en daarover vóór 1 maart 2017 te rapporteren aan de Kamer.
  • Een motie van Michel Rog om een gelijk speelveld te creëren bij fusies die leiden tot samenwerkingsscholen en bij reguliere fusies werd aangehouden in afwachting van het Algemeen Overleg op 18 januari over de fusietoets.
PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs