U bent hier

Kabinet wil geen nieuw ‘Schevenings beraad’

Het kabinet ziet geen noodzaak om de rol van gemeenten op het gebied van onderwijs te actualiseren. Dat schrijft minister Slob in antwoord op schriftelijke vragen van de commissie voor Onderwijs van de Tweede Kamer.

Overleg is er al

Een aantal fracties ging in op het advies van de Onderwijsraad om een nieuw beraad  te organiseren waarin de positie van de gemeenten op het gebied van onderwijs wordt besproken. De minister gaf nogmaals aan dat er geen reden is om zo’n breed beraad te organiseren. Op diverse onderdelen, waaronder het achterstandenbeleid, gebeurt dit al. Daarnaast zijn operaties als passend onderwijs en de transitie van de jeugdzorg nog maar kort geleden ingevoerd en kost het gewoon wat tijd voordat alle spelers de nieuwe taken en verantwoordelijkheden goed op het netvlies hebben.

Verder schrijft Slob dat:

  • Bij passend onderwijs doorzettingsmacht wordt ingevoerd en de RMC-functie moet naast onderwijs ook spelers in het arbeidsmarkt en zorgdomein betrekken.
  • Voor kinderen die intensieve zorg in onderwijstijd nodig hebben (waaronder leerlingen met een ernstige meervoudige beperking) de decentralisatie van de zorg de goede organisatie van zorg op scholen voor speciaal onderwijs niet heeft verbeterd. Daarom moeten jeugdhulpregio’s zich inspannen om samen met samenwerkingsverbanden passend onderwijs te komen tot een meerjarig plan waarin zij aangeven hoe zij de inzet van onderwijsmiddelen en zorgmiddelen beter op elkaar afstemmen.
  • Op het gebied van (democratische) controle er een rol ligt voor gemeenteraden en medezeggenschap. Medezeggenschapsraden krijgen meer te zeggen bij de begroting van het ondersteuningsplan verbeteren en bij de vaststelling van het schoolondersteuningsprofiel.

Bewaak taken en bevoegdheden

Verus is blij dat er geen nieuw breed beraad komt. Wel zien we dat er mogelijk meer taken en bevoegdheden bij andere partijen zullen komen. Dat is niet in lijn met de aanbevelingen die door onze leden zijn geformuleerd.

Achtergrond

In september 2017 publiceerde de Onderwijsraad het advies ‘Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd’. In dit advies bepleit de Onderwijsraad om nog eens goed te kijken naar de rol van gemeenten op onderwijsterrein.

Naar aanleiding van het advies van de Onderwijsraad ging Verus in gesprek met zo’n 100 leden en formuleerde 4 aanbevelingen:

  1. Geef gemeenten geen extra taken op het gebied van onderwijs
  2. Respecteer ieders verantwoordelijkheid, maar werk zo goed mogelijk samen. Zoek het daarbij vooral in de persoonlijke contacten en niet in de structuren
  3. Voer de aanpak van de jeugdzorg zo veel mogelijk in de school uit 
  4. Vorm geen nieuwe bestuurslaag waarin de spreiding van voorzieningen en andere onderwijszaken wordt belegd

Begin maart 2018 kwam de beleidsreactie van minister Slob. Verus berichtte eerder over dit advies,  over de beleidsreactie van minister Slob en over de aanbevelingen. 

Hoe ging het verder?

De commissie voor Onderwijs in de Tweede Kamer ging vervolgens aan de slag met het advies en de beleidsreactie en produceerde eind maart 2018 een serie vragen en opmerkingen. Pas op 21 december 2018 kwamen er antwoorden op die vragen en opmerkingen. Een wel erg lange periode. We kunnen slechts gissen naar de redenen.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs