U bent hier

Jaarlijkse herziening basisreglementen en -statuten medezeggenschap

De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) stelt in de artikelen 21 tot en met 24 dat om de medezeggenschap te reguleren een aantal documenten moet worden vastgesteld, te weten één medezeggenschapsstatuut voor de hele organisatie en per medezeggenschapsorgaan (MR, GMR deelraad e.d.) een reglement.

Het statuut moet eens per twee jaar worden vastgesteld door het bevoegd gezag na gekwalificeerde instemming van de (G)MR. Voor de reglementen geldt dat in beginsel alleen wanneer de verdeling van de advies- en instemmingsbevoegdheden afwijken van wat in de Wms zelf is neergelegd.

De eerste serie reglementen en statuten is in 2006 op onze site gezet. Op basis van opmerkingen en suggesties uit het veld wordt jaarlijks een herziene versie gepubliceerd.

Er zijn het afgelopen jaar geen wetswijzigingen van kracht geworden die aanpassing van de bepalingen in het reglement en het statuut zelf nodig maakten. Wel is in artikel 28 van de reglementen (Uitsluiting leden van de (G)MR) een verduidelijking aangebracht en is in de artikelen 22 en 23 het woord ‘aanstelling’ vervangen door ‘benoeming’. Voor wat betreft artikel 22a lid 3 is gekozen ervoor de MR-afgevaardigden in een sollicitatiecommissie voor bestuurders niet meer ‘namens’ de geleding waaruit zij afkomstig zijn hun plaats te laten innemen, maar ‘op voordracht van’. Die term benadrukt hun onafhankelijkheid.

Van belang is verder dat in de toelichtingen de jurisprudentie tot en met september 2021 is verwerkt.

Ook nu geldt weer: het zijn basisreglementen en -statuten. Ze laten ruimte voor eigen keuzes en het laatste wat we zouden willen is dat ze als pseudo-wetgeving worden opgevat.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij mr. Kees Jansen, telefoon: 06 51953269, e-mail: kjansen@verus.nl. Met eventuele opmerkingen of suggesties kunt u zich ook tot hem wenden.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs