U bent hier

Ideeën aanleveren voor curriculumherziening po en vo

De Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap organiseert op 13 en 19 april 2017 rondetafelgesprekken over de curriculumherziening in het po en vo. De vakvereniging voor docenten levensbeschouwing en godsdienst (VDLG) zit ook aan tafel en nodigt je uit om ideeën te delen.

De uitnodiging voor deze rondetafelgesprekken is het vervolg op het eindadvies Ons Onderwijs2032 van januari 2016 en de verdiepingsperiode tot november 2016. In het eindadvies wordt een beperkter ‘kerncurriculum’ met: 

 • meer integratie en samenhang
 • minder losse doelen en vakken 
 • meer aandacht voor socialisatie en persoonsvorming

Verus herkent zich sterk in dat laatste. Goed onderwijs veronderstelt immers socialisatie en persoonsvorming.

Burgerschapsvorming en persoonsvorming

Voor de rondetafelgesprekken zijn personen en organisaties uit het onderwijs uitgenodigd, onder wie hoogleraren als Paul Kirschner, Harold Bekkering en Geert ten Dam, en ook de PO- en VO-raad en de vo-vakverengingen. 

De VDLG, de vakvereniging voor docenten levensbeschouwing en godsdienst, waarmee Verus nauwe banden heeft, zal in haar bijdrage wijzen op de expertise in dit vak en in onze scholen op het gebied van burgerschapsvorming en identiteitsvorming van leerlingen, inclusief aandacht voor (de dialoog over) levensbeschouwing en religie. 

Bovendien zijn deze vakdocenten al jaren bedreven in vakoverstijgend werken en in systematische aandacht voor socialisatie en persoonsvorming. Zo worden in dit vak bijvoorbeeld dialogische en zelf-reflexieve vaardigheden methodisch aangeleerd.

Doelen en mogelijke vragen

De rondetafelgesprekken hebben drie doelen:

 • Inzicht krijgen in het proces en het draagvlak van de totstandkoming van de uitkomsten van de verdiepingsfase Onderwijs2032.
 • Inzicht krijgen in de verhouding tussen vakoverstijgende vakken in relatie tot de kenniscomponent.
 • Inzicht krijgen in de inhoudelijke aanpassingen.

De vragen die aan bod kunnen komen, zijn:

 • Hoe is het nu voorliggende voorstel tot stand gekomen?
 • Heeft het nu voorliggende voorstel voldoende draagvlak?
 • Wat betekent de vakoverstijgende vakken voor de didactiek?
 • Hoe verhouden vakoverstijgende vakken zich tot kennis?
 • In hoeverre moeten maatschappijvraagstukken/burgerschap multidisciplinair worden aangepakt?
 • Wat betekent het nu voorliggende voorstel voor de inhoud van het onderwijs?
 • Wat betekent dit voor een zelfstandig vak als GL?

Proces tot nu toe

Na het eindadvies in januari 2016 is van april tot november 2016 is op verzoek van de Kamer een verdiepingsfase gestart, waarin is onderzocht wat het draagvlak voor het eindadvies is en hoe de betrokkenheid van het veld kan worden vergroot. 

Op basis van de uitkomsten uit die verdiepingsfase zal het vervolg van de ‘curriculumherziening’ (de nieuwe naam voor het proces dat met de term ‘Onderwijs2032’ was ingezet) voor deze thema’s verder worden uitgewerkt: 

 • Nederlands
 • Rekenen en wiskunde (verbetering rekenonderwijs en aansluiting op/positie binnen het  wiskundeonderwijs)
 • Engels (verschillen tussen po-scholen / beheersingsverschillen van leerlingen)
 • Burgerschap (verankering in het onderwijsaanbod)
 • Digitale geletterdheid (computational thinking, opbouw van ict-basiskennis)
 • Vakoverstijgende vaardigheden (goede balans tussen vakspecifieke kennis en vaardigheden, rol van cultuuronderwijs)
 • Actualisatie overige vakdisciplines en leergebieden (verkenning in hoeverre het huidige curriculum nog volstaat).

Niet alleen de naam ‘Onderwijs2032’ wordt losgelaten, ook de onderverdeling in de kennisdomeinen Mens en Maatschappij, Natuur en Technologie en Taal en Cultuur. Met name vo-leraren vinden dat daarmee in hun ogen veel bestaande vakkennis verloren zal gaan. Aan de andere kant bleek uit de rapportages van de verdiepingsfase dat het doel om meer samenhang te realiseren wel weer breed gedeeld wordt. Hoe dat het beste kan worden vormgegeven, wordt deel van het vervolgproces.

Ideeën aanleveren

Zoals aangegeven zal de VDLG aandachtspunten inbrengen op het gebied van burgerschapsvorming, socialisatie, identiteitsvorming, persoonsvorming en vakoverstijgend werken. Zij sluit daarmee aan op de thema’s burgerschap en vakoverstijgende vaardigheden, die dus in het vervolg van het proces van de curriculumherziening verder worden uitgewerkt. 

Heb jij ook ideeën voor deze of andere thema’s, die de VDLG mee kan nemen? We zien jouw ideeën graag tegemoet. Ook bezwaren of andere aandachtspunten zijn gewenst. Mail die dan voor 6 april 2017 aan Aart Jon Schimmel: ajschimmel@verus.nl

De Vaste Kamercommissie vraagt uitdrukkelijk om een achterbanraadpleging in de uitnodiging.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs