U bent hier

Hoge Raad: Wie met vrijwilligers werkt, kan aansprakelijk zijn voor geleden schade

Scholen maken veelvuldig gebruik van vrijwilligers. Daarbij moeten zij zich realiseren dat wanneer er een ongeval plaatsvindt, zij aansprakelijk gehouden kunnen worden voor de schade die de vrijwilliger lijdt. De zorgplicht van een werkgever geldt dus ook voor vrijwilligers. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad.

Op 15 december jl. heeft de Hoge Raad een arrest gewezen dat van belang is voor alle organisaties die gebruik maken van vrijwilligers.  

Het geschil

De casus die bij de Hoge Raad kwam ging over een vrijwilliger die in de klusgroep van een Parochie zat. Tijdens een van de klussen die hij uitvoerde viel hij van het dak van de kerk.

De vrijwilliger claimde zijn schade die hij door zijn val had opgelopen bij het kerkgenootschap, en wel op grond van artikel 7:658 lid 4 BW. Dit artikel luidt als volgt:Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van vorderingen op grond van de eerste zin van dit lid.

De vraag die centraal stond in dit geschil is of vrijwilligers ook onder de reikwijdte van dit artikel vallen. Partijen procederen hierover door tot aan de Hoge Raad.

Hoge Raad

Volgens de Hoge Raad kan uit de parlementaire geschiedenis van artikel 7:658 BW worden afgeleid dat personen die zich in een met een werknemer verglijkbare positie bevinden ook onder de reikwijdte van artikel 7:658 vallen. 

Dit brengt mee dat art. 7:658 lid 4 BW ook van toepassing kan zijn als de persoon die buiten dienstbetrekking werkzaamheden verricht, voor de zorg voor zijn veiligheid (mede) afhankelijk is van degene voor wie hij die werkzaamheden verricht. Of dit het geval is, zal aan de hand van de omstandigheden van het geval bepaald moeten worden. 

Om dit te bepalen is onder meer van belang de feitelijke verhouding tussen betrokkenen, de aard van de verrichte werkzaamheden en de mate waarin de ‘werkgever’, al dan niet door middel van hulppersonen, invloed heeft op de werkomstandigheden van degene die de werkzaamheden verricht en op de daarmee verband houdende veiligheidsrisico’s.

Uit het voorgaande kan worden opgemaakt dat vrijwilligerswerk niet is uitgesloten van het beschermingsbereik van art. 7:658 lid 4 BW. Beslissend is of degene die werkzaamheden verricht, zich bevindt in een met een werknemer vergelijkbare positie en daarom aanspraak heeft op dezelfde door de werkgever in acht te nemen zorg.

Dat de werkzaamheden die de vrijwilliger voor de Parochie uitvoerde, nimmer door werknemers van de Parochie zouden zijn uitgevoerd doet niet ter zake, nu uit de parlementaire toelichting op art. 7:658 lid 4 BW volgt dat volstaat dat de Parochie die werkzaamheden ook door eigen werknemers had kunnen laten verrichten. De vrijheid van degene die een bedrijf uitoefent om ervoor te kiezen het werk te laten verrichten door werknemers of door anderen, hoort niet van invloed te zijn op de rechtspositie van degene die het werk verricht en betrokken raakt bij een bedrijfsongeval of anderszins schade oploopt.

Betekenis voor de praktijk

Scholen maken ook veelvuldig gebruik van vrijwilligers. Bij de inzet van vrijwilligers zal men zich moeten realiseren dat wanneer er een ongeval plaatsvindt, zij aansprakelijk gehouden kunnen worden voor de schade die de vrijwilliger lijdt, net zoals bij reguliere werknemers. De zorgplicht van een werkgever om de werkzaamheden en de werkplek zo in te richten dat voorkomen wordt dat een werknemer schade lijdt tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden geldt dus ook voor vrijwilligers.

Verzekering

Let er bij het afsluiten van een aansprakelijkheids- of ongevallenverzekering goed op dat vrijwilligers ook onder de verzekering vallen. Wanneer u via Verus verzekerd bent zijn uw vrijwilligers automatisch meeverzekerd. Voor meer informatie over uw risico’s en het wel of niet hiervoor verzekerd zijn kunt u contact opnemen met Lex Joosten, Carola van der Meeren- Blokker of Erianne Hoogerbrugge- Dorrestijn.

Kicky van Baveladvocaat

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs