U bent hier

Herziene basisreglementen en -statuten medezeggenschap op onze site

Er staan weer nieuwe basisreglementen en –statuten medezeggenschap op onze site. Zijn die van u nog up-to-date?

De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) stelt in de artikelen 21 tot en met 24 dat om de medezeggenschap te reguleren een aantal documenten moet worden vastgesteld, te weten één medezeggenschapsstatuut voor de hele organisatie en per medezeggenschapsorgaan (MR of GMR e.d.) een reglement. 

Elke twee jaar statuut vaststellen

Het statuut moet eens per twee jaar worden vastgesteld door het bevoegd gezag na gekwalificeerde instemming van de (G)MR. Voor de reglementen geldt dat in beginsel alleen wanneer de verdeling van de advies- en instemmingsbevoegdheden afwijken van wat in de WMS zelf is neergelegd.

Jongste jurisprudentie verwerkt

De eerste serie reglementen en statuten is in 2006 op onze site gezet. Op basis van opmerkingen en suggesties uit het veld wordt jaarlijks een herziene versie gepubliceerd. Spelfouten en verkeerde verwijzingen zijn verbeterd. En van belang is dat in de toelichtingen de jurisprudentie tot en met september 2015 is verwerkt. 

Verder is aangegeven in hoeverre het wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht invloed zal hebben op het regelement en de statuten. Dat betreft met name een uitbreiding van het adviesrecht van de (G)MR bij de benoeming of het ontslag van bestuurders en het vaststellen van hun competentieprofielen, en een andere formulering van de regeling omtrent de faciliteiten van de medezeggenschapsorganen.

Ook nu geldt weer: het zijn basisreglementen en -statuten. Ze laten ruimte voor eigen keuzes en het laatste wat we zouden willen is dat ze als pseudo-wetgeving worden opgevat.

Download ze hier

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Kees Jansen, telefoon: 06 51953269, e-mail: kjansen@verus.nl. Met eventuele opmerkingen of suggesties kunt u zich ook tot hem wenden.

 

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs