U bent hier

Grotere rol MBO-instellingen bij burgerschap

Mbo-instellingen worden weer zelf verantwoordelijk voor de manier waarop zij burgerschapsvorming vormgeven. Het brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschap, dat voorschreef aan welke eisen deelnemers op het gebied van burgerschap moeten voldoen, verdwijnt in de huidige vorm. Dit tot tevredenheid van de Federatie Christelijk MBO. Die was altijd al kritisch over de liberale mensvisie achter het document. De Besturenraad verzorgt het secretariaat van de Federatie.

Mbo-instellingen worden weer zelf verantwoordelijk voor de manier waarop zij burgerschapsvorming vormgeven. Het brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschap, dat voorschreef aan welke eisen deelnemers op het gebied van burgerschap moeten voldoen, verdwijnt in de huidige vorm. Dit tot tevredenheid van de Federatie Christelijk MBO. Die was altijd al kritisch over de liberale mensvisie achter het document. De Besturenraad verzorgt het secretariaat van de Federatie.

De MBO Raad stelt voor om in een 'brondocument nieuwe stijl' op het gebied van burgerschap alleen de verplichte kennisaspecten vast te leggen. De instellingen bepalen zelf hoe zij de vormingsaspecten van burgerschap in hun onderwijs aan de orde laten komen en op welke manier zij de activiteiten van deelnemers op het terrein van burgerschap beoordelen. Zij beschrijven dat in hun beleidsvisie.

Discutabele mensvisie In zijn beoordeling van het huidige brondocument houdt de MBO Raad rekening met de kritiek die de Federatie Christelijk MBO eerder bij monde van voorzitter Berend Kamphuis op de achterliggende mensvisie uitte.

Het huidige document formuleert eisen aan burgerschap in termen van competenties, beschreven in zeven kerntaken met werkprocessen. Die eisen "reduceren burgerschap tot waarneembaar gedrag", stelt de MBO Raad. Ze gaan uit van de discutabele visie dat de mens een "volledig rationele afweger van keuzes" is. "Het brondocument gaat voorbij aan het gegeven dat burgerschap meer een proces van bewustwording is en zich niet alleen moet richten op gedrag maar ook (of juist) op de achterliggende waarom-vragen."

In het voorstel van de MBO Raad worden de mbo-instellingen weer verantwoordelijk voor de vormgeving van dat bewustwordingsproces. De Federatie heeft dat ook steeds bepleit.

Expertmeeting Staatssecretaris Van Bijsterveldt heeft aangegeven dat zij zich kan vinden in het voorstel voor een 'brondocument nieuwe stijl'. Ze heeft de MBO Raad gevraagd in april 2009 met een nader voorstel te komen. Daartoe organiseert de MBO Raad naar verwachting medio maart een expertmeeting waarin openstaande vragen worden besproken. Voor deze bijeenkomst nodigt de raad mensen uit wetenschap, politiek en het mbo-veld uit.

MBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs