U bent hier

Extra geld voor conciërges

Vanaf het schooljaar 2008-2009 komt er 20 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het aanstellen van minimaal 1.550 extra ondersteuners op basisscholen. Hierbij gaat het om mensen die binnen de scholen conciërgetaken of administratieve werkzaamheden verrichten. De regeling is bedoeld als een belangrijke bijdrage aan de werkdrukverlichting van schoolleiders en leerkrachten. Staatssecretaris Dijksma heeft hierover afspraken gemaakt met de WvPO en de onderwijsbonden. De Besturenraad maakt deel uit van de WvPO.

Vanaf het schooljaar 2008-2009 komt er 20 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het aanstellen van minimaal 1.550 extra ondersteuners op basisscholen. Hierbij gaat het om mensen die binnen de scholen conciërgetaken of administratieve werkzaamheden verrichten. De regeling is bedoeld als een belangrijke bijdrage aan de werkdrukverlichting van schoolleiders en leerkrachten. Staatssecretaris Dijksma heeft hierover afspraken gemaakt met de WvPO en de onderwijsbonden. De Besturenraad maakt deel uit van de WvPO.

Met de regeling krijgen basisscholen de mogelijkheid om structurele en volwaardige arbeidsplaatsen voor ondersteuners te creëren. Van 1 augustus 2008 tot 1 augustus 2012 gaat het om een subsidieregeling. In 2012 wordt bezien hoe de structurele middelen beschikbaar worden gesteld aan de deelnemende scholen.

Wat houdt de regeling in? Basisscholen beschikken op dit moment al over middelen waarmee ze ondersteuning voor één dag per week kunnen realiseren. De loonkostensubsidie van het ministerie van OCW komt hier bovenop. De subsidie bestaat uit een genormeerd bedrag van 50 procent van de loonkosten (inclusief de werkgeverslasten) voor een ondersteuner op schaal 3 met een aanstellingsomvang van minimaal 0,5 fte. De subsidie bedraagt maximaal 50 procent van de aanstellingsomvang van 0,8 fte: te weten 12.937 euro per jaar. De resterende kosten kunnen basisscholen uit eigen middelen betalen, maar er kunnen ook afspraken worden gemaakt met een derde partij, bijvoorbeeld de gemeente.

Wie kunnen subsidie aanvragen? Het bevoegde gezag van basisscholen kan subsidie aanvragen als men uiterlijk op 15 oktober 2008 een ondersteuner aanstelt voor onbepaalde tijd. Ook basisscholen die dit in de periode vanaf 1 januari 2007 al hebben gedaan, kunnen subsidie aanvragen. Indien een basisschool meerdere vestigingen heeft, kan subsidie worden aangevraagd voor één fte aan ondersteuning. De school kan de functie uiteraard voor meerdere vestigingen benutten of door meerdere personen laten invullen.

In de vier grootste gemeenten van Nederland is extra ondersteuning voor basisscholen het hardst nodig evenals in de zogenoemde krachtwijken. Daarom dragen deze gemeenten ook bij aan het aanstellen van conciërges. De aanvragen van deze gemeenten worden daarom sowieso gehonoreerd. Voor de subsidies aan basisscholen van de vier grootste gemeenten en krachtwijken is 8 miljoen euro beschikbaar, voor basisscholen in andere gemeenten 12 miljoen euro. De aanvragen van basisscholen in andere gemeenten worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Wanneer aanvragen? Hieronder is aangegeven in welke periode de subsidie kan worden aangevraagd en wanneer de toekenning van de subsidies plaatsvindt:

  • 29 april 2008 Publicatie regeling ‘Loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisonderwijs’ met precieze voorwaarden en wijze van aanvragen (informatie via de Staatscourant, de website van het ministerie van OCW: www.ocw.nl en de website van CFI: www.cfi.nl).
  • 1 mei 2008 Inwerkingtreding van de regeling 'Loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisonderwijs'.
  • 15 mei t/m 30 juni 2008 Bevoegde gezagen van basisscholen kunnen subsidie aanvragen met het CFI-formulier dat vanaf 15 mei 2008 op de website van CFI beschikbaar is.
  • Augustus 2008 Beslissingen over de toekenning van subsidieaanvragen door staatssecretaris Dijksma.
  • November 2008 Vaststelling subsidies gebeurt op basis van de akte van aanstelling/benoeming van de aangestelde ondersteuner(s). Deze stukken moeten op 1 november 2008 door CFI zijn ontvangen.
PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs