U bent hier

Een overzicht van aangenomen onderwijsmoties

Tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting heeft de Tweede Kamer een groot aantal amendementen en moties ingediend. Elf van die moties zijn vorige week aangenomen. Wij geven u een overzicht. Ze gaan onder andere over actuele thema’s als Passend onderwijs, krimp en doorstroom vmbo-t naar het havo.

De amendementen komen pas in stemming wanneer alle onderdelen van de Rijksbegroting zijn behandeld. Dit zal waarschijnlijk vlak voor het kerstreces zijn.
Natuurlijk blijven we de laatste ontwikkelingen volgen. Wij voeren onze eigen lobby op deze onderwerpen en zijn altijd geïnteresseerd in uw suggesties. Hebt u op- of aanmerkingen naar aanleiding van deze moties of andere suggesties? Die zijn van harte welkom! U kunt mailen naar adviseur Wouter van den Berg, E wvandenberg@besturenraad.nl.

Passend onderwijs
Een drietal moties had betrekking op het Passend onderwijs. De regering wordt verzocht er alles aan te doen om de bezuinigingen op het Passend onderwijs niet in de klas terecht te laten komen. De 300 miljoen euro aan geplande bezuinigingen zou immers gericht moeten zijn op het terugdringen van de bureaucratie en het management rondom de invoering en het procesbeheer van Passend onderwijs, aldus de Kamer.

Ook een tweede motie had betrekking op de bureaucratie. De Tweede Kamer vraagt de regering een zeer scherpe stofkamoperatie uit te voeren in de bureaucratie rondom de indicatiestelling van de zogenaamde ‘rugzakjes’. De daarmee gevonden besparingen moeten vervolgens rechtstreeks ten goede komen aan de zorg voor leerlingen. De derde motie is een verzoek van de Kamer in het voorjaar van 2011 geïnformeerd te worden over de consequenties van de bezuinigingen op het Passend onderwijs.

Vmbo-t - havo
De Kamer vindt dat scholen goede voorlichting en dringend advies dienen te geven bij twijfel over de slagingskans van een leerling die met zijn vmbo-t examen op zak naar de havo wil. Ook mag een school actieve bijscholing verlangen. Maar volgens een aangenomen motie moeten havo’s transparant en eenduidig zijn in de eisen voor toelating tot hun opleiding. Ook moet de regering er voor zorgen dat scholen in staat worden gesteld, de doorstroom te begeleiden.

Tegelijkertijd willen de Kamerleden voor 1 maart 2011 informatie van de regering over redelijke toelatingseisen voor het havo. Hiervoor moet de regering afspraken maken met het onderwijs.

Geld direct naar scholen
Er komt een pilot waarin de bekostiging rechtstreeks aan de schoolvestiging wordt uitgekeerd. De Besturenraad vindt dit een zinloos initiatief. De Tweede Kamer heeft blijkbaar geen idee hoe ingewikkeld het financieel management van een onderwijsorganisatie is.

Krimp
De regering moet van de Kamer onderzoek doen naar oplossingen voor de gevolgen van krimp in het onderwijs. Zo’n onderzoek moet vooral gaan over  de instandhouding van de kwaliteit van het onderwijs in de krimpregio’s, financiële instandhouding na terugval in bekostiging en leegstand binnen de schoolgebouwen.
Het is een gemiste kans dat de Tweede Kamer in dit onderzoek geen aandacht vraagt voor de gevolgen van krimp voor de keuzevrijheid van ouders.

Er komt nog een tweede onderzoek, en wel naar de ontwikkeling van de kosten in relatie tot krimp of groei. In sommige gebieden wordt de komende jaren immers een forse demografische krimp verwacht, scholen in andere gebieden krijgen te maken met groei. Een onderzoek naar de bekostiging van extreme toe- of afname van het aantal leerlingen verwacht de Kamer in het voorjaar van 2011.

Eindtoetsen
Er komt een landelijk stelsel van eindtoetsen in het Primair onderwijs en examens in het Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs voor de kenniscomponent van vakken. Deze moeten worden vastgesteld en gecontroleerd door onafhankelijke instituties.

Leerling-leraar ratio
Schoolbesturen moeten de leerling-leraar ratio toepassen en naleven. Het lijkt er steeds meer op dat de Tweede Kamer op de stoel van het schoolbestuur wil gaan zitten. De autonomie die besturen (in samenhang met directies en medezeggenschap) hebben, zou immers op een onaanvaardbare manier worden ingeperkt wanneer er alleen maar volgens de leerling-leraar ratio gewerkt mag worden.

Goed onderwijs, goed bestuur
Hoewel de wet Goed onderwijs, goed bestuur pas net in werking is, leidt een motie ertoe dat deze alweer licht wordt gewijzigd. De bestuurlijke aanwijzingsbevoegdheid van de Minister wordt uitgebreid; ook in geval van tekortschietende onderwijskwaliteit krijgt deze de mogelijkheid om een bestuurlijke aanwijzing te geven.

Download

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs