U bent hier

Een Coronavraag? Wij hebben het antwoord!

Door de anderhalve-meter-maatregelen komen ook activiteiten als het schoolkamp en de schoolreisjes in de knel. Daarom deze week in onze Corona Q&A’s het antwoord op de vraag: het schoolkamp wordt bij ons geannuleerd, mogen wij als alternatief met een groep kinderen overnachten op school?

Als we hier formeel juridisch naar kijken, dan komen we tot de conclusie dat overnachten op school strikt genomen niet zal zijn toegestaan. Het gebruik van de school dient namelijk in overeenstemming te zijn met het bestemmingsplan, het bouwbesluit en overige regelgeving. Het overnachten in een schoolgebouw zal daarom normaal gesproken niet mogelijk zijn. In een schoolgebouw dient immers onderwijs te worden gegeven en daar is het gebouw ook voor ingericht. Gebouwen waarin wordt overnacht, dienen aan andere eisen te voldoen.   

Om de kinderen op school te laten overnachten, is het daarom raadzaam om bij de gemeente na te gaan wat de mogelijkheden zijn. Sommige gemeenten hebben hier eigen afspraken over gemaakt. Soms wordt toestemming verleend voor overnachting onder oplegging van de door de brandweer geadviseerde brandpreventieve voorschriften (en aanvullende voorzieningen). Dit om het incidenteel overnachten in een schoolgebouw toch op een zo veilige manier mogelijk te maken. 

Andere orde

Naast bovenstaand juridisch kader is het natuurlijk de vraag of het in deze tijd (waarin het coronavirus heerst en we veel voorzichtiger moeten zijn dan normaal) verstandig is om een dergelijke groepsactiviteit te organiseren, maar dat is een afweging van een andere orde. In het hernieuwde protocol staat namelijk dat dringend wordt geadviseerd om zeer terughoudend om te gaan met groepsactiviteiten, zoals schoolreisjes, schoolkampen, vieringen, musicals en excursies. “Voor al deze activiteiten gelden de algemene richtlijnen vanuit de overheid m.b.t. bijeenkomsten buiten het reguliere lesaanbod, het beperken van verplaatsingen in de openbare ruimte enz.” 

Verder wordt aangegeven dat als er een groepsactiviteit georganiseerd wordt, deze bij voorkeur plaatsvindt buiten en in de eigen vaste klas of groep. Ondanks dat ‘overnachten op school’ niet zo expliciet wordt genoemd, is het waarschijnlijk dat dit onder dezelfde noemer valt. Het is immers ook een groepsactiviteit. Wat dat betreft is terughoudendheid ten aanzien van een dergelijke activiteit zeer raadzaam, zeker als deze ook binnen in de school plaatsvindt. 

Echter zoals het protocol zelf ook aangeeft zal de uiteindelijke afweging en beslissing hierover op school- of bestuursniveau gemaakt moeten worden, in overleg met de MR en eventueel de Veiligheidsregio, binnen de richtlijnen van het RIVM.  
Wat dat betreft wordt het dus wel aan schoolbesturen overgelaten om ten aanzien hiervan - aan de hand van alle omstandigheden van het geval – zelf een besluit te nemen.

Voor wat betreft het overnachten op school en de verzekeringsaspecten worden de volgende vragen vaak gesteld:

Is de school verzekerd voor materiele- en/of letselschade tijdens een overnachting op school?
Het betreft hier een voor en door de school georganiseerde activiteit waarvoor dekking is op het basisverzekeringspakket van de school. Echter of de school aansprakelijk is voor een schade hangt o.a. af van de vraag of de school aan haar zorgplicht heeft voldaan. Op de school rust een bijzondere zorgplicht, een verantwoordelijkheid ten opzichte van de gezondheid en veiligheid van de leerlingen. Primair zijn de ouders van het kind verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van het kind en zal een schade in eerste instantie gemeld moeten worden op de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders.

Is de school verzekerd voor materiele schade aan het gebouw en of de inventaris (1e inrichting) tijdens een overnachting op school?
Nee, het betreft hier schade aan gehuurde en of het gebruiken van zaken van derden. Dit valt onder de zogenaamde opzichtdekking waarvoor geen dekking is op de aansprakelijkheidsverzekering van de school. 

Is de school verzekerd als er brand uitbreekt tijdens een overnachting op school?
Ja, op de aanvullende inventarisverzekering van de school is hiervoor dekking, tenzij de gemeente en de brandweer op de hoogte zijn van de overnachting zoals hier bedoeld als alternatief voor het schoolkamp.
In de meeste gevallen is het gebouw en de inventaris (1e inrichting) bij een brand verzekerd via de gemeente.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs