U bent hier

Doelmatigheid en continuïteit bekostigingsvoorwaarden in het nieuwe jaar                 

Continuïteit, doelmatigheid en rechtsmatigheid maken nu al onderdeel uit van het kwaliteitsgebied Financieel Beheer in het waarderingskader van de inspectie. Maar per 1 januari 2021 zijn er enkele wijzigingen in de wetgeving, oftewel de Wet actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs

Nu

Onder continuïteit wordt verstaan dat het bestuur financieel gezond is en op korte en langere termijn kan voldoen aan zijn financiële verplichtingen. Voor continuïteit is het van belang dat het bestuur inzicht heeft in de financiële uitgangspositie en de ontwikkelingen in de komende drie jaar, en daar beleid op uitzet. In de continuïteitsparagraaf van het jaarverslag geeft het bestuur inzicht in deze ontwikkelingen en de daaraan verbonden financiële gevolgen. De verplichting voor het bevoegd gezag om een continuïteitsparagraaf aan het jaarverslag toe te voegen vloeit voort uit artikel 4, vierde lid, Regeling jaarverslaggeving onderwijs (RJO). De sectorwetgeving verplicht de intern toezichthouder het jaarverslag inclusief continuïteitsparagraaf goed te keuren.

Vanaf 1 januari 2021

Onder continuïteit wordt verstaan dat het bevoegd gezag verplicht is de middelen van de school op zodanige wijze te beheren dat het voortbestaan van de school is verzekerd. Continuïteit is dus een bekostigingsvoorwaarde geworden en de inspectie ziet toe op naleving. Schoolbesturen moeten vanaf 1 januari 2021 aan deze norm voldoen.

Volgens het geldende Onderzoekskader (per 1 augustus 2020), zal de inspectie zich (in ieder geval) tot 1 augustus 2021 nog op haar stimulerende taak op dit gebied richten en zal alleen een onvoldoende worden gegeven als een bestuur niet voldoet aan de op dit moment onder de basiskwaliteit opgenomen elementen. In de toekomst zal de inspectie handhaven en herstelopdrachten kunnen opleggen. Wat moet worden verstaan onder de nieuwe globale bekostigingsvoorwaarde continuïteit is nog niet duidelijk, afzien van de al bestaande verplichting de continuïteitsparagraaf aan het jaarverslag toe te voegen.

Doelmatigheid

In het waarderingskader van de inspectie is doelmatigheid gedefinieerd als volgt: het bestuur maakt efficiënt en effectief gebruik van de onderwijsbekostiging. De doelmatige besteding van de onderwijsbekostiging door het bestuur is onderwerp van het toezicht van de intern toezichthouder (artikel 17c, eerste lid, onder c, WPO; ook zo WVO en WEC). Over deze taak verantwoordt de intern toezichthouder zich in het jaarverslag (artikel 17c, eerste lid, onder e, WPO). Omdat er omdat geen wettelijke basis bestond voor het toepassen van een correctie op de bekostiging wegens ondoelmatige besteding, kon geen bekostigingssanctie worden opgelegd.

Vanaf 1 januari 2021 is doelmatigheid/doelmatige aanwending van de bekostiging een bekostigingsvoorwaarde en de inspectie ziet toe op naleving daarvan. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over de wijze waarop wordt vastgesteld dat sprake is van evident ondoelmatige aanwending van de bekostiging.    

Voor vragen kun u contact opnemen met de juridische helpdesk van Verus.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs