U bent hier

Docente functioneert niet, dienstverband terecht beëindigd juridische kwestie

Een kantonrechter kijkt kritisch naar de invulling en de uitvoering van een verbetertraject wanneer een werkgever de arbeidsovereenkomst van een disfunctionerende docente wil beëindigen. De verbeterpunten dienen concreet te worden benoemd, de vastgelegde evaluatiemomenten moeten worden nagekomen, de beoordeling en de consequenties van het uitblijven van de verbetering dienen bij de werknemer bekend te zijn, zo oordeelde onlangs de kantonrechter in de volgende casus.

De docente geeft sinds 2003 les aan een vmbo-school. Het blijkt voor haar echter geen gemakkelijke opgave. Al gauw komen er klachten van leerlingen en ouders dat ze er weinig van terecht brengt. De schoolleiding kaart de problemen met het lesgeven vanaf 2005 aan in de functioneringsgesprekken met de betreffende docente. Er zijn serieuze zorgen over haar tekort in haar didactisch en pedagogisch handelen.

Er worden afspraken gemaakt over structuur in de lessen, concrete uitleg aan de leerlingen, een adequate reactie op vragen van leerlingen, haar aanwezigheid in het lokaal tijdens de les, etc.  Maar in de daarop volgende jaren is er geen vooruitgang te bespeuren, zo blijkt uit lesobservaties door haar leidinggevenden. Leerlingen en ouders blijven klagen over de gebrekkige kwaliteit van de lessen van de docente.

Verbetertraject
Omdat positieve resultaten uitblijven, besluit het bestuur vervolgens een verbetertraject te starten, in de hoop dat de betrokken docente met begeleiding er alsnog in zal slagen beter te gaan functioneren. Dat blijkt niet het geval en het bestuur hakt uiteindelijk de knoop door. De docente kan haar functie niet langer blijven vervullen. Het bestuur dient op grond van gewichtige redenen conform artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek bij de kantonrechter een verzoek in om de arbeidsovereenkomst met de lerares te ontbinden.

De rechter wijst het verzoek van het bestuur toe. Het staat buiten kijf dat de docente niet goed heeft gefunctioneerd en dat er ook geen zicht is op verbetering. Haar verweer dat de problemen te wijten waren aan persoonlijke omstandigheden en de zeer moeilijke populatie vmbo-leerlingen is volgens de rechter door haar op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt. Naar het oordeel van de rechter 'behoort een vruchtbare voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet tot de mogelijkheden'.

Vergoeding
Maar daarmee is de kous nog niet af, de vraag die vervolgens in de ontbindingsprocedure aan bod komt is of de docente recht heeft op een vergoeding. Zij maakt aanspraak op een bedrag van ruim 42.000 euro bruto. Het bestuur biedt  een bedrag van 7.500 euro ten behoeve van een outplacementtraject en verzoekt de kantonrechter om bij een eventuele toekenning van een vergoeding rekening te willen houden met de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering op grond van de CAO-VO.

De kantonrechter bepaalt dat de docente recht heeft  op een vergoeding. Bij het vaststellen van de hoogte van de vergoeding kijkt de kantonrechter weer naar wat zich in de arbeidssituatie heeft voorgedaan en er spelen verschillende factoren een rol. Aan het verbetertraject stelt de kantonrechter strenge eisen: een duidelijke planning en een strakke uitvoering.

Er werden gedurende de loop van het verbetertraject geen evaluatiegesprekken gevoerd met de docente. Zoals aangevoerd door het bestuur vormt de aanspraak van de docente op een  bovenwettelijke uitkering een financiële voorziening die een matigende invloed heeft op de hoogte van de vergoeding. Daarnaast weegt de kantonrechter onder meer de leeftijd van de lerares (53) en haar positie op de arbeidsmarkt mee. De kantonrechter kent een vergoeding toe van 21.000 euro bruto.

Bij de beoordeling van een ontbinding van een arbeidsovereenkomst in het primair onderwijs dient voor het Participatiefonds de uitspraak van de kantonrechter als uitgangspunt. Dit betekent, dat als uit de uitspraak blijkt dat het geschil in overwegende mate aan het bestuur te wijten is, het Particpatiefonds de kosten van de werkloosheidsuitkering niet vergoedt en deze kosten dus voor rekening van het bestuur komen.

Vragen?

Met vragen kunt u terecht bij onze juridische helpdesk.

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs