U bent hier

Directeuren hechten aan Diploma Christelijk Basisonderwijs

Een digitale enquête onder leden van de Besturenraad (schooldirecteuren en schoolbestuurders) wijst uit dat zij goed bekend zijn met het Diploma Christelijk Basisonderwijs (DCBO). Bovendien blijkt dat zij veel waarde hechten aan het diploma, dat in de onderwijspraktijk goed blijkt te functioneren.

Het onderzoek is in november 2010 gehouden. Omdat het aantal deelnemers laag uitpakte, is het onderzoek niet representatief te noemen. Toch zijn er interessante trends te ontdekken in de resultaten. In totaal reageerden 77 mensen op de oproepen in deze digitale Nieuwsbrief om aan het onderzoek naar DCBO mee te doen.

Het waren vrijwel allemaal directeuren (95%). Van hen is 67% schooldirecteur, 17% algemeen directeur en 11% bovenschools directeur. 5% bestond uit bestuurders: 4% vrijwillige bestuursleden en 1% lid of voorzitter van het College van Bestuur. De meeste invullers van de online enquête komen uit het westen van Nederland (31%). Ze noemen zich veelal 'open christelijk' (91%).

Bekendheid en waardering
De enquête bestond uit 15 vragen die makkelijk met behulp van de computer te beantwoorden waren. 93% van de deelnemers zegt het DCBO te kennen. De bekendheid met DCBO is in 2010 dus aanzienlijk hoger dan in 2004. Toen bleek namelijk uit een schriftelijke enquête dat nog geen 50% DCBO kende. Het online onderzoek van dit jaar is een vervolg op dit schriftelijke onderzoek uit 2004. Hierop kwamen destijds 231 reacties.

Ook met de waardering voor dit extra diploma dat de Besturenraad samen met 14 Nederlandse pabo's (18 locaties) in stand houdt, zit het goed. 52% vindt het anno 2010 prima dat DCBO er is. Een derde deel zegt zelfs er veel waarde aan te hechten. Op de meeste scholen bezit meer dan de helft van het aantal personeelsleden het diploma. Het bezit ervan is één ding; een ander is of het in de praktijk ook functioneert. Ook dit valt positief uit: de schoolleiders en schoolbestuurders vinden dat de bezitters van het DCBO grotendeels aan de verwachtingen voldoen.

Verwachtingen
Van de leerkrachten met DCBO-diploma wordt verwacht dat zij vooral goed zijn in het voeren van het geloofs- of levensbeschouwelijk gesprek met kinderen, een bijdrage leveren aan (het gesprek over) de identiteit van de school en professioneel godsdienstles geven. Ook verwachten veel schoolleiders dat zij een persoonlijke christelijke geloofsovertuiging hebben en een viering rond een christelijke feestdag kunnen organiseren.

Lager scoort de verwachting dat ze de dialoog kunnen voeren met mensen van andere godsdiensten en culturen, en goed met geloofsliederen kunnen omgaan. In 66% van de gevallen voldoen de DCBO-bezitters aan de verwachtingen; in 30% 'niet helemaal' en in 4% eenvoudigweg 'niet'.

Prijs voor pabostudenten
Een kleine meerderheid van de respondenten is voorstander van een landelijke prijs voor een pabostudent die in het kader van de DCBO-opleiding een bijdrage levert aan de christelijke identiteit van een school in de vorm van een werkstuk, scriptie of portfolio.

Zo'n prijs bestaat al, namelijk de Stimuleringsprijs Christelijk Onderwijs. Deze is echter relatief weinig bekend: slechts 21% van de deelnemers kent deze prijs; 16% heeft er wel eens van gehoord, en 64% zegt ronduit de prijs niet te kennen. Dat scholen de prijs niet altijd kennen is niet vreemd omdat de Besturenraad de prijs vooral promoot op de DCBO-pabo's.

Tot slot deden verschillende schoolleiders suggesties voor de verbetering van het DCBO, bijvoorbeeld: meer bekendheid geven aan het diploma, en de opleiding meer laten aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen en nieuwe didactische werkvormen.

Follow-up
Omdat de respons onvoldoende was om als representatief te worden beschouwd, ziet de Besturenraad ervan af om de resultaten van het onderzoek na te bespreken met mensen die zich hiervoor beschikbaar stelden. Dat waren maar liefst 23 respondenten, die we hartelijk willen bedanken voor hun bereidwilligheid. Ook de andere directeuren en schoolbesturen die de vragen beantwoordden bedanken we hierbij van harte voor hun medewerking.

Meer informatie
Elza Kuyk, ekuyk@besturenraad.nl

 

WO | HBO | PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs