U bent hier

Dijksma erkent onrust over nieuwe gewichtenregeling

Staatssecretaris Dijksma (Onderwijs) erkent dat er in het primair onderwijs veel onrust is over de nieuwe gewichtenregeling, met name op scholen met veel achterstandsleerlingen. Ze hoopt de onvrede weg te kunnen nemen door per individuele school aan te geven wat het schoolbudget voor de komende jaren is.

Staatssecretaris Dijksma (Onderwijs) erkent dat er in het primair onderwijs veel onrust is over de nieuwe gewichtenregeling, met name op scholen met veel achterstandsleerlingen. Ze hoopt de onvrede weg te kunnen nemen door per individuele school aan te geven wat het schoolbudget voor de komende jaren is.

Tekst: Emmanuel Naaijkens

Dat schrijft Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer. Alle schoolbesturen krijgen daarom dit najaar een brief met de berekening van het budget per school, waarin ook het effect van compenserende maatregelen is opgenomen.

De bewindsvrouw wijt de zorgen bij de schoolleiders vooral aan een gebrek aan kennis over de uitgangspunten van de nieuwe regeling of van de criteria op basis waarvan het gewicht wordt vastgesteld. Dijksma concludeert dat op basis van een onderzoek waar 660 scholen met veel achterstandsleerlingen aan meegedaan hebben. Daaruit komt onder meer naar voren dat veel schoolleiders die zeggen de regels goed te kennen, bij feitelijke toetsing van hun kennis toch in de fout gaan.

Uit onderzoek, uitgevoerd door Regioplan, komt naar voren dat meer dan tachtig procent van de ondervraagde schoolleiders van mening is dat de gewijzigde gewichtenregeling ongunstig uitvalt voor hun school. Bijna zestig procent vindt het oneerlijk dat etniciteit geen rol meer speelt bij het toekennen van extra geld voor achterstandsleerlingen. Dijksma meent echter dat een verkeerde beeldvorming de scholen parten speelt.

"De beleving van scholen dat de gewichtenregeling ongunstig uitpakt zal voor een belangrijk deel voortkomen uit het feit dat scholen vooral naar de gewichten kijken en minder naar de middelen die op basis van de gewichten worden verdeeld. Om de beleving meer aan te laten sluiten bij de feitelijke bekostiging zal ik alle scholen een brief sturen waarin ik een nadere uitleg zal geven van het beleid en de consequenties daarvan voor individuele scholen", kondigt de staatssecretaris aan.

Dijksma zegt dat er per saldo de komende jaren meer geld beschikbaar komt voor het bestrijden van onderwijsachterstanden, oplopend van 315 miljoen in 2008 naar 378 miljoen in 2011. Met de nieuwe gewichtenregeling wil ze bereiken dat het geld terechtkomt bij de scholen waar leerlingen, allochtoon of autochtoon, feitelijk een achterstand hebben. Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat het opleidingsniveau van de ouders daarvoor een goede indicator is.  Om scholen te helpen bij het vaststellen van het (buitenlandse) opleidingsniveau wordt de voorlichting vanuit het ministerie geïnventariseerd.   Pieter van Keulen, algemeen directeur van Kind en Onderwijs in Rotterdam, sprak in de Nieuwsbrief van 19 juni 2008 zijn grote zorgen uit over de negatieve effecten van de nieuwe gewichtenregeling. Hij vreest dat het Rotterdamse basisonderwijs op termijn miljoenen euro's bekostiging minder ontvangt.

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs