U bent hier

Debat lerarentekort: veel gespin, weinig wol

Het debat over de werkdruk in het onderwijs leverde uiteindelijk 11 moties op. Het resultaat was mager. Slechts één motie werd aangenomen terwijl een andere motie al tijdens het debat was overgenomen. In plaats van extra geld voor het onderwijs ligt er voorlopig een taakstelling van € 467 mln voor 2018.

Langetermijnvisie voor de arbeidsmarkt

Vorige week donderdag debatteerde de Tweede Kamer over de werkdruk, lerarentekort en de salarissen in het onderwijs. Het debat was aangevraagd door Lisa Westerveld (GL) die dan ook als eerste het woord mocht voeren. Zij refereerde aan de petitie van het PO-front die inmiddels bijna 370.000 keer is ondertekend en aan de prikactie van dinsdag 25 juni. 

Westerveld hield een pleidooi om te komen tot een langetermijnvisie voor de onderwijsarbeidsmarkt en om de instroomeisen voor de Pabo te versoepelen. Zij diende daarbij drie moties in.
Haar eerste motie, gesteund door 4 andere fracties, vroeg om bij de begroting van 2018 voorstellen te doen om de werkdruk structureel te verminderen en de salarissen structureel te verhogen in het basisonderwijs. Deze motie werd verworpen.
Haar tweede motie vroeg om pilots te starten in regio’s met een oplopend tekort, waarbij er geen aanvullende toelatingseisen voor lerarenopleidingen worden gesteld. Ook deze motie werd verworpen.
Haar derde motie ging over het zoeken naar welke extra ondersteuning Pabo-studenten nodig hebben op het gebied van taal en rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek om hun tekorten weg te werken en dit vervolgens gratis aan te bieden. Deze motie is aangehouden.

Functiemix

Een motie die al tijdens het debat is overgenomen, is de motie van Michel Rog (CDA) en Eppo Bruins (CU) die de regering vraagt om er bij de sociale partners op aan te dringen dat de afspraken over de functiemix in het basisonderwijs worden nagekomen.

Doorstroom onderwijsassistenten

Peter Kwint (SP) vroeg aan de regering om te komen met een uitgewerkt plan om de doorstroom van onderwijsassistenten te stimuleren en te vergemakkelijken. In dat plan moeten ook voorstellen staan die rekening houden met de problematiek rondom inkomstenderving en hoge kosten voor het collegegeld. Deze motie werd door de Kamer aangenomen.

Inspectie van de inspectie

De Kamerleden Van Raan (PvdD) en Van Brenk (50plus) verzochten de regering een commissie inspectie van de inspectie uit het primair onderwijs samen te stellen en deze commissie alle mogelijkheden te geven om de knelpunten in het onderwijs met betrekking tot de onderwijsinspectie in kaart te brengen. Deze motie werd alleen door de eigen fracties gesteund en dus verworpen.

Nogmaals functiemix

Paul van Meenen (D66) diende ook een motie in over de functiemix. Hij wil graag onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de redenen voor het niet halen van de doelstellingen van de functiemix. Dit onderzoek zou voor de begrotingsbehandeling gereed moeten zijn. Ook deze motie haalde het niet.

Taakstelling van € 467 mln voor 2018

Inmiddels blijkt uit de voorjaarsnota dat het onderwijs is aangeslagen voor een taakstelling van € 467 mln voor het jaar 2018. Het kan verkeren.

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs