U bent hier

De Onderwijsbegroting in een notendop

Afgelopen dinsdag begon de Tweede Kamer aan de behandeling van de onderwijsbegroting. Die begroting zelf bevat niet veel verrassingen. Dat belette de Kamerleden echter niet om tot bijna middernacht uitgebreid met elkaar in discussie te gaan. Een samenvatting langs 7 Kamerleden.

Beertema: Systeemcrisis

Als eerste spreker stelde PVV-Kamerlid Harm Beertema dat het onderwijs zich in systeemcrisis bevindt met als gevolg dat geen enkele weldenkende getalenteerde jongere meer in het onderwijs wil werken. Ook de ‘min of meer verplichte moskeebezoeken’ stelden hij en Roelof Bisschop (SGP) aan de orde.

Heerema: Te weinig ambitie

Rudmer Heerema wilde namens de VVD nogmaals bevestigd zien dat rendement een belangrijk criterium blijft in de afspraken met onderwijsinstellingen. Ook stelde hij de lumpsum uitgebreid aan de orde. Het bedrag per leerling groeit al jaren maar de kwaliteit van het onderwijs daalt, stelde Heerema. Veel scholen zijn volgens hem tevreden met een basiskwaliteitsniveau en hebben te weinig ambitie. Hij wil dat er meer grip komt op de lumpsum onder het principe: meer kwaliteit en meer resultaat geeft ook meer ruimte. Eppo Bruins (CU) noemde dit “excellenteritis van de VVD: alles en iedereen moet excellent worden”. 

Westerveld: passend onderwijs

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld vroeg aandacht voor passend onderwijs en de reserves van de samenwerkingsverbanden die inmiddels € 238 mln bedragen. Zij vroeg zich af wat er zou gebeuren als de manier van samenwerking aan de scholen zelf wordt overgelaten. Daarnaast diende zij samen met Peter Kwint (SP) initiatief wetsvoorstel in met als essentie dat kinderen nooit buitengesloten mogen worden van activiteiten, ook als die geen onderdeel uitmaken van het verplichte onderwijsprogramma.  

Rog: Maatschappelijke diensttijd

Michel Rog (CDA) stelde burgerschap aan de orde. Hij citeerde de Koning in zijn vraag of we in Nederland wel voldoende met elkaar en niet te veel naast elkaar leven. De school is de samenleving in het klein en we moeten volgens Rog erkennen dat het daar, net als op andere plekken in de samenleving, soms schuurt en dat leerlingen in gescheiden werelden opgroeien. Maar school is ook de plek waar kinderen kunnen leren omgaan met die verschillen, waar ze leren over hun rechten maar ook over hun plichten. Daarom ziet hij graag dat initiatieven op het gebied van burgerschap gebundeld worden in een overzichtelijke etalage, zodat scholen optimaal toegang kunnen krijgen tot het beschikbare educatieve materiaal en in staat worden gesteld hun burgerschapsopdracht nog beter uit te voeren. Ook kan een maatschappelijke diensttijd daaraan bijdragen. Op dit moment lijkt het onderwijs een beetje buiten de scope van de maatschappelijke diensttijd te vallen, terwijl veel scholen positieve ervaring hebben met de maatschappelijke stage.

Rog vroeg ook aandacht voor de vereenvoudiging van de bekostiging in het vo en de gevolgen daarvan voor de (brede) scholengemeenschappen in de krimpregio’s.

Bruins: Ouderbetrokkenheid

Eppo Bruins (CU) somde de verworvenheden van dit kabinet op en vroeg speciaal aandacht voor ouderbetrokkenheid en de menselijke maat in het onderwijs. Hij wees op het grote belang van ouderbetrokkenheid en het initiatief Samen zijn wij school.

Daarnaast vroeg hij aandacht voor de positie van kleine scholen en besturen en de te grote verantwoordingslast voor die instellingen. Hij vroeg om een soort ‘mkb-toets’, maar dan voor het onderwijs.

Bisschop: Vormingsonderwijs

Roelof Bisschop (SGP) diende een amendement in over de voldoende bekostiging van gvo/hvo, met de bedoeling om ook het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs op het openbaar onderwijs echt de kans te geven om een goede start te maken. Dat is nu te schraal naar zijn mening. “Het is het allemaal net niet. Er is dus iets meer nodig.”

Daarnaast gaat hij een initiatiefwet indienen met de bedoeling om het lerarenregister uit de bestaande wetgeving te halen. Tot slot verbaast hij zich over de merkwaardige ommezwaai van het kabinet die nu stelt dat er teveel autonomie is in het onderwijs, terwijl die autonomie juist als succesfactor van ons onderwijs werd benoemd.

Van den Hul: Fusietoets

Kirsten van den Hul (PvdA) brak nogmaals een lans voor de fusietoets, de gratis voorschool voor iedereen en voor het onderzoek naar schaduwonderwijs.

PO | VO | MBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs