U bent hier

Conciërge had beëindiging arbeidsovereenkomst aan zichzelf te wijten

Een conciërge op een vo school heeft de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst helemaal aan zichzelf te wijten. De relatie met zijn werkgever was door zijn gedrag duurzaam en ernstig verstoord, oordeelde de rechter onlangs. Daardoor kon van het bestuur niet worden verlangd de arbeidsovereenkomst nog langer in stand te houden. De conciërge had ook geen recht op een ontslagvergoeding.

E-mails aan zijn collega’s
De verhouding tussen het bestuur van de school en zijn werknemer was op scherp komen staan door de manier waarop de conciërge invulling gaf aan zijn functie. Zijn taak was onder andere toezicht houden, gebeurtenissen of omstandigheden signaleren en die informatie doorspelen aan zijn leidinggevende. Die besliste vervolgens of en hoe er actie ondernomen moest worden. Maar de conciërge was het voortdurend oneens over de besluiten van zijn leidinggevende en de uitvoering ervan. Zijn onvrede luchtte hij in talloze e-mails aan zijn collega’s en anderen binnen de school. Volgens het bestuur handelde hij daarmee in strijd met de interne gedragscode voor internet- en e-mailgebruik.

Omdat de werknemer zich bovendien vaak ziek meldde terwijl er van arbeidsongeschiktheid op medische gronden naar het oordeel van de bedrijfsarts geen sprake was, besloot het bestuur van de school een mediationtraject te starten. De uitkomst van de mediation was dat er afspraken werden gemaakt over het gedrag van de conciërge. Hij hield zich echter niet aan de afspraken en ging op dezelfde voet voort met het uiten van zijn ongenoegen. Voor het bestuur was dat de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. De conciërge kreeg een laatste waarschuwing. Hij meldde zich vervolgens ziek, maar de bedrijfsarts constateerde dat hij arbeidsgeschikt was. Een verzoek om weer aan de slag te gaan legde de conciërge naast zich neer. Wel verstuurde hij opnieuw mailtjes met verwijten aan de leiding. Bovendien plaatste hij heimelijk gemaakte opnamen van gesprekken met leidinggevenden op YouTube.

Ontbinding zonder vergoeding
Voor het bestuur was daarmee de maat vol en het koerste op ontbinding van het arbeidscontract ‘op grond van gewichtige redenen, gelegen in een dringende reden dan wel veranderingen in de omstandigheden’. En dat zonder toekenning van een vergoeding. Het bestuur liet zich bijstaan door een advocaat van de Besturenraad.

Aanpak van disfunctioneren
De conciërge betoogde in de zaak voor de kantonrechter dat zijn e-mails niet in strijd waren met de gedragscode van de school, en waar hij met zijn gedrag wel de grenzen had overschreden was dat toe te schrijven aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Hij bracht verder onder meer naar voren dat de school hem niet ter wille was geweest bij de aanpak van het mogelijk disfunctioneren. De conciërge voerde aan dat hij ernstig benadeeld zou zijn door een ontbinding van zijn arbeidscontract. Niet alleen vanwege verlies van inkomen, maar ook omdat hij, gezien zijn leeftijd, moeilijk nog een baan zou kunnen vinden.

De uitspraak
In de beoordeling van het geschil stelde de rechter vast dat niet was gebleken dat de conciërge, zoals hij had beweerd, leed aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis. De laatste waarschuwing was, gelet op de voorgeschiedenis en de afspraken in de mediation, terecht gegeven. Maar de werknemer had zich daar niets van aangetrokken en was doorgegaan met openlijke kritiek. De rechter: “Er is derhalve sprake van veranderingen in de omstandigheden van dien aard dat de arbeidsovereenkomst na korte tijd behoort te eindigen.”

Ook de stelling van de werknemer dat er nooit functioneringsgesprekken waren gevoerd sneed volgens de rechter geen hout. Het bestuur had stukken overgelegd waaruit het tegendeel bleek. Voor een financiële vergoeding was geen grond, omdat de conciërge door zijn gedrag zelf de veranderingen in de omstandigheden had veroorzaakt. Zelfs indien het gedrag van de werknemer wel het gevolg van een ernstige stoornis was geweest, dan zou dit voor de kantonrechter geen aanleiding zijn geweest om tot een andere uitspraak te komen.

Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik 
Het beroep van het bestuur op het grensoverschrijdend gedrag van de conciërge kon worden onderbouwd met de gedragscode voor internet- en e-mailgebruik die de werknemer ter ondertekening was voorgelegd.

Vragen?

Met vragen kunt u terecht bij onze juridische helpdesk.

 

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs