U bent hier

Besturenraad: investeer in vangnet scholen en megaplan scholenbouw

Wij roepen het kabinet op om nadrukkelijk naar het onderwijs te kijken in haar zoektocht om de economische crisis het hoofd te bieden. In een brief die 18 februari 2009 is overhandigd aan staatssecretaris Van Bijsterveldt pleit directeur Wim Kuiper voor een investeringsimpuls om op korte termijn de werkgelegenheid te bevorderen en op lange termijn de economische potentie van Nederland te vergroten.

Wij roepen het kabinet op om nadrukkelijk naar het onderwijs te kijken in haar zoektocht om de economische crisis het hoofd te bieden. In een brief die 18 februari 2009 is overhandigd aan staatssecretaris Van Bijsterveldt pleit directeur Wim Kuiper voor een investeringsimpuls om op korte termijn de werkgelegenheid te bevorderen en op lange termijn de economische potentie van Nederland te vergroten.

Door te investeren in opleiding van werklozen om in andere sectoren de economie te versterken én door te investeren in de oplossing van het lerarentekort, kan de onderwijssector een belangrijk vangnet zijn voor burgers die in problemen komen door de recessie.

Door te investeren in een megaplan scholenbouw kan de overheid twee vliegen in een klap slaan: meer werkgelegenheid creëren en tegelijkertijd de scholen verlossen van een dagelijkse praktijk met achterstallig onderhoud en slechte leer- en werkomstandigheden.

Gebouwen zijn bovendien niet toegerust om scholen effectief te koppelen aan kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, verlengde schooldag en naschoolse opvang. Ook kan de duurzaamheid van scholen aanzienlijk vergroot worden.

Vergroting werkgelegenheid De oplossing van de Besturenraad om de werkgelegenheid te vergroten is tweeledig: mensen die onverhoopt hun baan verliezen kunnen we helpen om zich om te scholen, zodat zij kunnen worden ingezet om in andere sectoren de economie te versterken. Nu is hét moment om een krachtige impuls te geven aan de oplossing van het lerarentekort. Op alle niveaus van het onderwijs zijn er mogelijkheden om-, her- en bijscholing in de richting van onderwijsbanen in te vullen.

Volgens ons is de tijd rijp om het kabinetsvoornemen om een leven lang leren te bevorderen, met krachtige maatregelen in daden om te zetten. De grote hoeveelheid mensen die een baan verliezen moeten zoveel mogelijk worden omgeschoold. Jongeren kiezen bij een slechte arbeidsmarkt vaak vanzelf voor een langer verblijf in de schoolbankjes. Dit kan gestimuleerd worden door een stringent scholingsbeleid voor bijstandsgerechtigden. Met al die extra scholing leggen we een fundament voor een nog sterkere kenniseconomie.

Megaplan scholenbouw Met het megaplan scholenbouw wijst de Besturenraad op de noodzaak van een dringende opknapbeurt voor scholen in Nederland. Op dit ogenblik is er in het primair onderwijs alleen al een jaarlijks tekort van meer dan € 40 miljoen in de exploitatie van schoolgebouwen vanwege achterstallig onderhoud. Door nú te investeren snijdt het mes aan twee kanten: het onderwijs krijgt de noodzakelijke impuls om haar maatschappelijk taak te vervullen en de economie wordt gestimuleerd.

In deze tijd mag het niet meer zo zijn dat kinderen les krijgen in noodgebouwen en scholen worstelen met problemen op gebied van gezonde werk- en leeromstandigheden, bijvoorbeeld met gebrekkige ventilatie en isolatie. Bovendien zijn de gebouwen niet toegerust om scholen effectief te koppelen aan kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, verlengde schooldag en naschoolse opvang.

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs