U bent hier

Bespreking onderwijsbegroting: dit kwam er aan de orde

De Tweede Kamer debatteerde woensdag en donderdag over de onderwijsbegroting. Wij selecteerden een aantal in het oog springende onderwerpen en uitspraken.

Plannen moeten uitgevoerd worden
De bewindslieden moeten erop toezien dat wat in de vijf actieplannen staat, ook écht uitgevoerd wordt. Dat bepleit de VVD. De minister zou er alert op moeten zijn “dat het onderwijs niet voor de vorm een beetje meeveert en vervolgens gewoon doet waar het zelf zin in heeft”, aldus Kamerlid Ton Elias.

De VVD’er gaf aan dat bij meerderheid democratisch genomen besluiten gewoon uitgevoerd moeten worden. “Hard geformuleerd: als wij hier in Den Haag volgens de onderwijswereld domme of zelfs idiote dingen bedenken maar een democratische meerderheid die vaststelt, dan hebben de scholen en de onderwijswereld die uit te voeren.” De VVD zich wel inzetten om overdreven wetten en regels af te schaffen.

Niet tornen aan artikel 23
Over de vrijheid van onderwijs, artikel 23 van de Grondwet, heeft de VVD in het regeerakkoord de afspraak gemaakt dat er niet aan zal worden getornd. Elias benadrukte dat de partij zich aan haar afspraken houdt. Maar hij waarschuwde ervoor dat het onderwijs zich bij misstanden niet mag verschuilen achter artikel 23. Zo zouden bestuurders die aantoonbaar wanbeleid hebben geleverd, niet zomaar een nieuwe school moeten kunnen stichten.

Aandacht voor vorming
Het CDA heeft qua onderwijs vier kernbegrippen: vakmanschap, verantwoordelijkheid, vertrouwen en vorming. Over vorming zei Kamerlid Jack Biskop: “Scholen zijn gemeenschappen waar kinderen wordt geleerd om met elkaar om te gaan en de gedragsregels worden bepaald door de identiteit van de school. Burgers in onze samenleving hebben een eigen kijk op goed onderwijs. Zij hebben er recht op om goed onderwijs vorm te geven. Dat is de vrijheid van onderwijs en de kern van ons bijzonder onderwijs.”

Minder regels
Overbodige regels in het onderwijs moeten worden geschrapt. Dit pleidooi doen CDA, ChristenUnie en SGP. De partijen pleitten voor ‘meer regelarm onderwijs’, versnelde programma's voor excellente leerlingen, sectoroverstijgend 50% minder regels voor de lange termijn en ’meer zuurstof voor het onderwijs’.

Toetsterreur
Veel partijen geven expliciet aan dat het onderwijsbeleid niet door moet slaan op het gebied van toetsing. De CDA-fractie wil af van de ‘toetsterreur’. “Nu wij leerlingvolgsystemen hebben, kunnen wij op termijn misschien wel zonder toetsen en kunnen wij volstaan met het schooladvies.” Volgens GroenLinks dreigt de minister het onderwijs af te rekenen op de toetsuitslagen van leerlingen.

De SP vindt de nadruk op taal en rekenen positief, maar verfoeit de ‘afrekencultuur’. “Op werkelijk elk terrein worden prestatieafspraken gemaakt. In het basisonderwijs moeten hogere Cito-scores worden gehaald. Het mbo wordt afgerekend op de tevredenheid van het bedrijfsleven. Universiteiten en hogescholen moeten een hoger rendement halen. Er komt een prestatieloon voor leraren. Er komen verplichte toetsen en ook michelinsterren bij. Hoe verzin je het?” Het gevolg is volgens de socialisten ‘een enorme controlebureaucratie, gebaseerd op wantrouwen’.

Pestbeleid
De ChristenUnie wil meer aandacht voor pesten op scholen. Specifiek pleit de partij ervoor dat omgaan met pestgedrag een vast onderdeel wordt van de lerarenopleiding.

Minimumeisers voor financiële beslissers
De VVD is niet te spreken over de “financiële nonchalance in ons onderwijs”. Om dat tegen te gaan vraagt Elias de staatssecretaris om een actieplan van één A4-tje, “Waarin wordt vastgelegd dat financiële beslissers in onderwijsland aan concreet op te stellen minimumeisen op zakelijk gebied moeten voldoen.”

Klassengrootte
Er waren verschillende kritische opmerkingen over de stijgende klassengrootte.
SP vraagt zich af of het niet vreemd is dat we geen maximale klassengrootte hebben, dat klassen dus oneindig mogen groeien. ChristenUnie maakt zich zorgen of het in de praktijk niet heel moeilijk is om optimaal gebruik te maken van het idee van inclusief onderwijs door de problemen als gevolg van de klassengrootte. D66 vroeg de minister zelfs onderzoek te doen naar de klassengrootte in het Nederlands onderwijs.

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs