U bent hier

Beperking aantal toezichthoudende functies

Het stapelen van toezichthoudende functies wordt aan banden gelegd met de invoering van de Wet bestuur en toezicht. De nieuwe wettelijke regels gelden alleen voor grote rechtspersonen. Wat daaronder moet worden verstaan blijkt uit informatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Gestreefd wordt naar inwerkingtreding van de regeling per 1 januari 2012.

Factsheet beperking commissariaten bij grote NV/BV/stichting

Op grond van de Wet van 6 juni 2011 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek i.v.m. de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen (Stb. 275), in combinatie met het voorstel van Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Kamerstukken 31 058), wordt de volgende beperking gesteld aan het aantal commissariaten bij grote NV's/BV's/stichtingen.

De regeling raakt de NV/BV/stichting die kwalificeert als "groot" in de zin van het jaarrekeningenrecht. Groot is de rechtspersoon die op twee opeenvolgende balansdata voldoet aan twee van de volgende drie grenzen (art. 2:397 lid 1 BW):

  • waarde activa: meer dan € 17,5 miljoen
  • netto-omzet: meer dan € 35 miljoen
  • gemiddeld aantal werknemers: 250 of meer

Een persoon kan niet tot bestuurder of commissaris worden benoemd bij een "grote" rechtspersoon wanneer hij al een maximum aantal commissariaten vervult bij andere "grote" rechtspersonen. Een bestuursfunctie mag worden gecombineerd met maximaal 2 commissariaten bij andere grote rechtspersonen. Niet toegestaan is een combinatie met het voorzitterschap van de RvC van een andere grote rechtspersoon.

Een commissariaat mag worden gecombineerd met maximaal 4 andere commissariaten (waarbij een voorzitterschap dubbel telt) bij andere grote rechtspersonen (totaal maximum 5 commissariaten). Een benoeming in strijd met deze voorschriften is nietig.

Voor de vraag of het maximum aantal commissariaten is bereikt, blijven buiten beschouwing:

  • commissariaten bij niet-grote NV's, BV's en stichtingen
  • commissariaten bij groepsmaatschappijen van de grote NV/BV/stichting, ook wanneer de groepsmaatschappij kwalificeert als "groot" (een groep bestaat wanneer sprake is van een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden (artikel 2:24b BW))
  • aanstellingen tot adviseur of ambassadeur van een grote NV/BV/stichting

Overgangsregeling
Benoemingen tot bestuurder of commissaris voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet worden niet geraakt door de nieuwe regeling; reeds benoemde personen kunnen in functie blijven tot het einde van hun benoemingstermijn, ongeacht hun aantal commissariaten.

Wanneer de benoeming tot bestuurder of commissaris na de inwerkingtreding van de wet rechtsgeldig plaatsvindt bij een niet-"grote" rechtspersoon en de rechtspersoon daarna op enig moment kwalificeert als "groot", heeft dat geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van die benoemingen.

 

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs