U bent hier

Basisverzekeringspakket Besturenraad: wat is wel en wat is niet verzekerd?

Regelmatig krijgen wij vragen over individuele schadegevallen en wat er wel of niet gedekt is. Hoewel elke schade apart beoordeeld dient te worden doen wij toch een poging de meest voorkomende praktijkgevallen te beschrijven. Onze basisverzekering in 17 FAQ’s.

Let op! Hoewel wij zeer veel zorg aan deze vragen en antwoorden hebben besteed, zijn dit uitsluitende globale richtlijnen. Er zijn altijd individuele afwijkende gevallen mogelijk. Twijfelt u? Dan is het altijd verstandig en mogelijk om contact op te nemen met het schadecentrum op T 0727 11 34 00 of met coördinator ledenvoordeel Lex Joosten
 

 • Wie zijn er naast het personeel verzekerd onder het basispakket?
  Stagiaires, vrijwilligers, inleenkrachten en al degenen welke aan schoolse dan wel buitenschoolse, met de school verband houdende activiteiten deelnemen.
 • Gedurende het uurtje handenarbeid is er verf over de kleding van een leerling gegaan. Is de school hiervoor aansprakelijk?
  Nee, je kunt niet verwachten dat een leerkracht continu 30 leerlingen in de gaten houdt. Echter, verlaat de leerkracht het lokaal en laat hij/zij de leerlingen alleen achter, dan heeft hij/zij onzorgvuldig gehandeld en kan de school aansprakelijk worden gesteld.
 • Een leerling heeft haar kleding beschadigd door een uitstekende spijker. Is de school aansprakelijk?
  Ja, aansprakelijkheid dient zich hier aan conform BW 6:174 (aansprakelijkheid van opstaleigenaar). De school moet zorgen voor een veilige speel- en werkomgeving voor leerlingen en werknemers.
 • De leerlingen moeten hun jas aan de kapstok hangen buiten het lokaal. Er zijn géén kluisjes aanwezig en een jas is gestolen. Is de school aansprakelijk?
  Nee, alleen als het gaat om verwijtbaar handelen van de school. Worden bijvoorbeeld stelselmatig jassen van de kapstok gestolen blijft de school toch verplichten aan die kapstok je jas op te hangen, dan kan de school aansprakelijk worden gesteld. Hierbij dient er op gewezen te worden dat schade aan zaken van derden (leerlingen) door onder andere diefstal, vermissing, verduistering of verlies, is uitgesloten van de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering. Is een school hiervoor wel aansprakelijk, dan dient de vergoeding uit eigen middelen betaald te worden.
 • Een portemonnee van een leerkracht is gestolen of een bril van een werknemer is stuk gegaan. Is dit verzekerd door de aansprakelijkheidsverzekering?
  Voor diefstalschade, zie het hierboven genoemde voorbeeld. Voor overige schade is het mogelijk dat de school wel aansprakelijk is. Dit is afhankelijk van de manier waarop de schade is ontstaan.
 • Worden geneeskundige en tandheelkundige kosten vergoed door het basispakket van de school?
  Ja. De ongevallenverzekering biedt voor deze kosten een secundaire dekking. Dit betekent dat de kosten alleen voor vergoeding in aanmerking komen als de eigen ziektekostenverzekeraar die niet of gedeeltelijk vergoedt.
 • Stageverzekeringen. Zijn stages ook meeverzekerd in het collectieve pakket?
  Zowel de aansprakelijkheids- als de ongevallenverzekering zijn van toepassing op stagiaires tijdens stagewerkzaamheden. Een door alle partijen ondertekende stageovereenkomst is hierbij van zeer groot belang en dient bij eventuele schademelding altijd meegestuurd te worden aan Raetsheren van Orden.
 • Zijn klaar-overs en oppasmoeders/vaders ook verzekerd onder de ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering?
  Ja, vrijwilligers zijn verzekerd onder deze polissen.
 • Tijdens de pauze zijn twee leerlingen aan het vechten. Er raakt een jas beschadigd. Is de school hiervoor aansprakelijk?
  Nee. De wetgever legt primair de verantwoordelijkheid voor het onrechtmatig doen en laten van de leerlingen niet bij de school, maar – afhankelijk van de leeftijd – bij de leerling of diens ouders respectievelijk wettelijke vertegenwoordigers. Ook als de schade op school of onder schooltijd is veroorzaakt. Is de schade veroorzaakt door een onbekende leerling en kan de school voor het ontstaan van de schade geen verwijt gemaakt worden, dan gaat de aansprakelijkheid niet over op de school en is er derhalve ook geen dekking op de aansprakelijkheidsverzekering van de school.
 • Zijn leerlingen die zich verplaatsen van de ene naar een andere locatie van de school, verzekerd?
  Conform de van toepassing zijnde voorwaarden is er voor deze leerlingen onder voorwaarden dekking onder de ongevallenverzekering gedurende deze ‘verplaatsing’.
 • Een medewerker van de school veroorzaakt in een geleende auto, op een zaterdagochtend, schade aan de auto. Hij had de auto geleend om in opdracht van de school papier weg te brengen. Is de schade aan de auto gedekt onder de aansprakelijkheidsverzekering van de school?
  Nee. Schade met en door motorrijtuigen is een uitsluiting op de aansprakelijkheidsverzekering van de school. Ook schade aan geleende of gehuurde zaken is van de dekking uitgesloten.
 • Een medewerker stelt de school/het bestuur aansprakelijk voor geleden en nog te lijden schade als gevolg van een val op het schoolplein door gladheid. Het voorval is gemeld aan de Arbeidsinspectie. Die maakt er geen werk van. Is de school aansprakelijk?
  De school is alleen aansprakelijk als zij tekortschiet in haar zorgplicht of als er sprake is van nalatig handelen of verwijtbaar gedrag. De school moet zich bewust zijn van de risico’s van gladheid en daarop in redelijkheid anticiperen. Dit betekent dat de toegangspaden naar de school vrij gehouden moeten worden van sneeuw en ijs en dat op deze paden gladheid dient te worden voorkomen d.m.v. het strooien van zout. Daarmee heeft de school aan de zorgvuldigheidsverplichting voldaan. In alle redelijkheid kan niet worden verwacht dat er bijvoorbeeld op het hele schoolplein wordt gestrooid. Als ondanks het zorgvuldig handelen van de school een medewerker of leerling schade oploopt, kan de school niet aansprakelijk worden gehouden (Let op!: er kan wel dekking zijn op de ongevallenverzekering).
 • Heeft de school een verplichting voor het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering?
  Nee, een school / schoolbestuur is niet (wettelijk) verplicht om een reis en/of annuleringsverzekering af te sluiten.
 • Een ouder is bereid gevonden om leerlingen van een (basis)school te vervoeren naar een museum en op de leerlingen te letten. Tijdens het bezoek beschadigt een leerling een kunstvoorwerp. Is deze schade gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van de school?
  In eerste instantie is de leerling (of afhankelijk van de leeftijd, de ouders) die het kunstvoorwerp beschadigde, aansprakelijk voor de schade. Wanneer de hulpouder echter tijdens het museumbezoek koffie ging halen en de leerlingen zonder toezicht achterliet, kan de hulpouder aansprakelijk worden gesteld. Omdat hij/zij voor de school optreedt, zal de claim op de aansprakelijkheidsverzekering van de onderwijsinstelling in behandeling genomen worden.
 • Op eigen initiatief gaat een leerkracht met een aantal leerlingen een weekend op survivaltocht. Tijdens het kanovaren krijgt een leerling een ongeluk en de ouders spreken de school aan vanwege onvoldoende toezicht. Is de school aansprakelijk?
  Nee. Dit is geen door de school ondersteunde activiteit, maar een particulier initiatief.
 • Een school organiseert het vervoer naar het zwembad met hulp van de ouders. Tijdens het ritje naar het zwembad krijgt een ouder een aanrijding. De auto is beschadigd. Wie dekt de schade?
  De bestuurder van de auto is in principe aansprakelijk voor de schade. Ook het eventuele verlies van no-claimkorting is voor rekening van de bestuurder/eigenaar. Op de aansprakelijkheidsverzekering van de school is schade door of met motorvoertuigen uitgesloten. Is er een aanvullende autocasco- of Wegam+ verzekering door de school afgesloten, dan kan de cascoschade of eventueel verlies van no claim worden geclaimd op deze verzekering. Voorwaarde hierbij is wel, dat als de eigenaar een volledig cascoverzekering voor zijn auto heeft afgesloten, de schade eerst op deze verzekering gemeld dient te worden (Doet zich een dergelijke schade voor, dan adviseren wij om contact op te nemen met Raetsheren van Orden).
 • Franchise op de aansprakelijkheidsverzekering. Wat betekent dit?
  Op de aansprakelijkheidsverzekering geldt per schade een franchise van € 100. Als de school voor een schade aansprakelijk is en het schadebedrag blijft onder de € 100, dan dient dit bedrag door de school aan de benadeelde betaald te worden. Is het schadebedrag hoger dan € 100, dan wordt het volledige bedrag door verzekeraars vergoed, uiteraard alleen als de school aansprakelijk is.
PO | VO | MBO | HBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs