U bent hier

Akkoord Leerkracht: salarisgroei en meer zeggenschap

Leraren in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo gaan er in de komende jaren in salaris op vooruit. Verder krijgen de leraren binnen hun school meer zeggenschap over het te voeren onderwijsbeleid. Dat zijn de twee kernpunten uit het akkoord dat minister Plasterk heeft gesloten met werkgevers en vakbonden. Vooruitlopend krijgt al het onderwijspersoneel in oktober 2008 een eenmalige uitkering van 200 euro.

Leraren in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo gaan er in de komende jaren in salaris op vooruit. Verder krijgen de leraren binnen hun school meer zeggenschap over het te voeren onderwijsbeleid. Dat zijn de twee kernpunten uit het akkoord dat minister Plasterk heeft gesloten met werkgevers en vakbonden. Vooruitlopend krijgt al het onderwijspersoneel in oktober 2008 een eenmalige uitkering van 200 euro.

Tekst: Emmanuel Naaijkens

Het convenant is de financiële vertaling van het Actieplan Leerkracht dat de bewindslieden van Onderwijs hebben opgesteld en dat weer gebaseerd is op het rapport van commissie Rinnooy Kan over de toekomst van het leraarschap. Met name de verbetering van de salarisperspectieven moet ertoe bijdragen dat het groeiende probleem van het lerarentekort een halt wordt toegeroepen.

Onderdelen uit het akkoord worden effectief vanaf 2009. OCW investeert jaarlijks honderden miljoenen euro extra, met een maximum in 2020 van één miljard euro. Aanvankelijk zou deze investering 100 miljoen euro hoger liggen, maar omdat onder druk van de bonden de bezuiniging op de bapo (ouderenverlof) van tafel is gehaald, valt het bedrag lager uit.

Eerste reacties De eerste reacties van alle bij de onderhandelingen betrokken partijen zijn voorzichtig positief.

 • Sjoerd Slagter voorzitter van de VO-raad, vindt het akkoord een eerste stap in de goede richting.
 • De PO-Raad en de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO, waar de Besturenraad deel van uitmaakt), zijn ervan overtuigd dat door de verbetering van de carrièremogelijkheden in het basis- en speciaal onderwijs scholen op de arbeidsmarkt kunnen concurreren met andere sectoren.
 • De MBO Raad zegt dat de salarisverbetering in het verlengde ligt van de vorig jaar afgesproken cao.
 • De HBO-raad is wel teleurgesteld omdat er in deze sector wat de beloning betreft minder vooruitgang is. De minister wil voor het hbo maar 26  miljoen euro reserveren.
 • Ook de vakbonden zijn redelijk tevreden. 

Afspraken primair en speciaal onderwijs

 • Alle leerkrachten zitten nu in schaal 9. Het akkoord biedt ruimte om 40 procent van de leerkrachten door te laten stromen naar schaal 10.
 • Voor alle leerkrachten geldt dat ze eerder aan hun maximum zitten door verkorting van de salarisschaal.
 • Schoolleiders ontvangen een structurele toelage boven op hun salaris.
 • Er komt een loonkostensubsidie voor het structureel aanstellen van minimaal 1550 administratief medewerkers of conciërges.

Afspraken voortgezet onderwijs

 • Meer doorstroming naar hogere salarisschalen LC en LD.
 • Opleiding als criterium bij functiewaardering. (Hiermee wordt een aanbeveling van de commissie Rinnooy Kan alsnog overgenomen.)
 • De salarisschalen LB, LC, LD en LE worden stapsgewijs ingekort van 18 jaar naar 12 jaar (in 2014).
 • Er komt een nieuw functiegebouw voor leraren in de vier grote steden en de naaste regio's en in Almere om het leraarschap daar extra aantrekkelijk te maken.
 • Snelle hervatting overleg over nieuwe cao die uiterlijk 1 juli 2008 moet ingaan.

Afspraken beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie

 • Betere beloning door verkorting van salarisschalen (van 18 jaar nu naar 12 jaar in 2014) en verruiming van doorstroommogelijkheden.
 • Er komen meer hogere functies in het primaire proces.
 • Er komt geld beschikbaar voor het extra belonen in regio's waar een structureel tekort is aan docenten (de vier grote steden en aansluitende regio's)

Afspraken hoger beroepsonderwijs

 • Er komt een betere beloning in het hbo door de loopbaanmogelijkheden te vergroten. Het aantal functies in schaal 13 (LE) kan verdubbelen van vier naar tien procent.
 • Er komt geld beschikbaar om docenten in het hbo op te scholen. Uitgangspunt is dat op termijn 70 procent van de docenten een kwalificatie op masterniveau zal hebben bereikt.

Steviger positie docent Voor alle sectoren is afgesproken dat wettelijk de positie van de leraar wordt versterkt:

 • de professionele ruimte van de leraar
 • het uitgangspunt dat leraren in samenwerking met collega's vorm en inhoud geven aan die professionele ruimte
 • dat zij dat doen in samenspraak met bestuur en management, binnen de beleidsmatige en organisatorische kaders die zijn afgesproken, binnen de kaders van de eindverantwoordelijkheid van het bevoegd gezag
 • het uitgangspunt dat bestuur, management én leraren in onderling overleg beslissen en vastleggen hoe de interne zeggenschap van leraren wordt georganiseerd

De Onderwijsinspectie zal volgen hoe scholen inhoud geven aan deze afspraak.

Raadpleging achterban Alle betrokken partijen raadplegen de komende weken hun achterban. Pas wanneer werkgevers en werknemers hun instemming hebben gegeven is er sprake van een definitief akkoord.

Download

WO | HBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs