U bent hier

5 opmerkelijke aangenomen onderwijsmoties

57 moties. Dat was de oogst van twee dagen debat over de Onderwijsbegroting. 14 moties werden aangenomen, de overige werden al tijdens het debat aangehouden of verworpen. Verus zet de 5 opmerkelijkste en relevantste op een rij. En nog één verworpen motie.

Aangenomen moties

Bindend Studie Advies

Het bindend studie advies (BSA) kwam uitgebreid aan de orde tijdens het debat. De Kamerleden Beertema (PVV), Van der Molen (CDA), Bisschop (SGP) en Tielen (VVD) vragen in een motie om het BSA aan de instellingen voor hoger onderwijs over te laten..

Verbetering van de salarispositie en carrièrepaden van basisschoolleerkrachten

De Kamerleden Van Meenen (D66) en Rog (CDA) vinden dat de doelen uitdagend onderwijs, onderwijsverbeteringen, professionele scholen en doorgaande ontwikkellijnen uit de bestuursakkoorden het beste kunnen worden bereikt met goede leraren voor de klas. Zij constateren dat er op dit moment te grote verschillen zijn in salaris- en loopbaanperspectieven tussen verschillende onderwijssectoren. Daarom vragen ze de regering te onderzoeken of en op welke wijze verantwoord een deel van de middelen uit de prestatiebox po aangewend kan worden voor een verdere verbetering van de salarispositie en carrièrepaden van basisschoolleerkrachten.

Maatwerk in regelgeving voor kleine scholen

Eppo Bruins wees de regering op de komst van een mkb-toets in het bedrijfsleven. Daarmee wordt voorkomen dat kleine bedrijven worden overladen met grote verantwoordingsverplichtingen. Iets soortgelijks wil hij ook zien in het onderwijs. Daarvoor diende hij samen met Rog en Bisschop een motie in.  

Laagdrempelige psychische hulpverlening voor studenten

Bruins diende ook (samen met 9 andere Kamerleden) een motie in om een landelijk dekkend aanbod van laagdrempelige psychische hulpverlening op mbo-, hbo- en wo-instellingen te realiseren.

Vrijstelling van deelname aan religieuze handelingen

Er was vorige week het nodige te doen over een wetsontwerp van Roelof Bisschop om leerlingen van openbare scholen te vrijwaren van verplichte deelname aan religieuze handelingen. Cor Clarijs van Verus reageerde in De Telegraaf en op de radio. Bisschop diende met Rudmer Heerema (VVD)

Eppo Bruins en Michel Rog een motie in. Daarin wordt de regering gevraagd om de wettelijke regeling op vrijstelling wegens gewetensbezwaren zo aan te passen dat in het openbaar onderwijs op verzoek van ouders vrijstelling verleend wordt van deelname aan religieuze handelingen die ingaan tegen hun overtuiging, zoals het knielen in een moskee.

Verworpen motie

Schrappen van wettelijke verplichte samenwerkingsverbanden

Vorige week berichtten wij dat verschillende Kamerleden zouden willen onderzoeken wat er gebeurt als de verplichte samenwerkingsverbanden passend onderwijs worden afgeschaft. Die vraag kwam van Lisa Westerveld van GroenLinks. Samen met Kirsten van den Hul (PvdA) en Peter Kwint (SP) diende zij een motie in waarin zij de regering verzoekt om in de evaluatie van het passend onderwijs te onderzoeken wat de gevolgen zijn van het schrappen van de wettelijke verplichting van de samenwerkingsverbanden en daarbij in te gaan op alternatieve vormen van regionale samenwerking. Deze motie werd verworpen.

PO | VO | MBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs