U bent hier

Zélf veranderingen inzetten

Empatisch contact leggen is effectief bij elke (maatschappelijke) verandering die we willen doorvoeren, aldus Marshall Rosenberg (1934-2015), grondlegger van de Verbindende Communicatie en tijdens zijn leven als psycholoog en mediator betrokken bij vele conflicten op kleine en grote schaal. Van echtscheidingen, familieruzies en bedrijfsconflicten tot vetes tussen rivaliserende bendes en stammen.

Steeds weer stelde hij de vraag: wat hebben beide partijen nodig om tot een vreedzame en bevredigende oplossing van hun strijdpunt(en) te komen? Zodra de behoeften van de strijdende partijen helder waren, iets dat overigens wel de nodige inspanningen kan kosten, bleek de oplossing van het conflict bijna altijd voorhanden.

Peiling Verus

In de maand april hield Verus een ledenpeiling over de vraag ‘Neemt geweld op school toe of af?’ Inmiddels zijn de resultaten binnen en blijkt dat er bij gemiddeld 28% van de scholen een toename valt te constateren en bij 15% van de scholen een afname. In de peiling geven scholen aan dat ouders zich soms óók schuldig maken aan verbaal, dan wel fysiek geweld jegens leerkrachten. De percentages voor af- en toename liggen hierbij ongeveer gelijk (resp. 26% en 14 %). Bijna gelijktijdig met de uitkomsten van deze ledenpeiling verscheen in het Algemeen Dagblad van 5 juni jl. een bericht waarin een jurist van Stichting Achmea Rechtsbijstand melding maakt van een toename van het aantal juridische geschillen tussen school en ouders van 140% in 4 jaar tijd.

Dikke ik

Het is verleidelijk om, met al deze gegevens in het achterhoofd, op te roepen tot een revitalisering van normen en waarden. Of tot een noodzakelijke verandering van de zogenaamde dikke-ik-mentaliteit. Ook Verus ziet, binnen de kleine mini-gemeenschap die de school vormt, mensen graag integer met elkaar omgaan op basis van wederzijds vertrouwen in, en met waardering voor elkaar. Dat is immers het goede voorbeeld dat we als volwassenen de kinderen willen voorleven. Maar beter dan op te roepen tot veranderingen, is het zelf inzetten van die veranderingen. Daarbij is het verrassend en verheugend om te zien dat er één constante is die scholen zelf benoemen als een bijdrage aan het terugdringen van conflicten met ouders. En dat is het investeren in een goede relatie met hen (73%).

Luisteren

“De escalaties die ik in het verleden heb meegemaakt heb ik altijd op kunnen lossen door de mensen serieus te nemen en oprecht naar ze te luisteren”, aldus één van de respondenten. Iemand anders meldt: “Naarmate de relatie met ouders beter is en de contacten veelvuldig, zal een probleem eerder oplosbaar zijn zonder wat voor geweld dan ook.” De empathie waar Marshall Rosenberg over sprak speelt, zo blijkt, een sleutelrol.

Zonder iets af te doen aan de ernst van sommige incidenten en zonder voorbij te gaan aan de stevige inspanningen die het soms kan kosten om als school en ouders met elkaar in gesprek te komen/blijven, blijkt er een begaanbaar pad te zijn dat leidt tot wat iedereen graag ziet: goede onderlinge verhoudingen. Waar nodig en gewenst draagt Verus Ouderbetrokkenheid daar graag aan bij, bijvoorbeeld met een team-training Communiceren in verbinding, gebaseerd op het gedachtengoed van Marshall Rosenberg. Daarin is ook aandacht voor de impact die bovengenoemde ervaringen op de betrokken partijen kan hebben.

Reacties

Door Simon Bax op 12 jun 2015 | 12:03

Dag Monica,

Wellicht een leuk idee om deze team-training te combineren met een 'ouder-training' om vervolgens vanuit een gezamenlijk moment van docenten en ouders samen lessen te trekken voor de onderwijspraktijk... Het aanbieden van deze mogelijkheid voor ouders is tegelijkertijd ook een concrete waardering van de wederzijdse afhankelijkheid die kenmerkend is voor een 'waardengedreven gemeenschap' waarvan een school een mooi voorbeeld kan zijn... Mocht je deze mening delen en een toegevoegde waarde zien voor een sociaal ondernemende ouder dan heb je mijn mailadres. :) #alleensamen

Nieuwe reactie inzenden

Monica Neomagus

adviseur ouderbetrokkenheid
0348 74 44 04