U bent hier

Opleidingen

Wat zijn uw drijfveren als directeur of bestuurder? Wanneer bent u tevreden? Hoe krijgt u de dingen voor elkaar? Hoe krijgt u uw mensen mee? Wat vraagt dat van u als persoon? Hoe dient u het belang van uw organisatie?

Wilt u snel op de hoogte zijn van wat er speelt binnen het onderwijs? Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor toezichthouders (leden raad van toezicht of toezichthoudend/uitvoerend bestuur) in het primair of voortgezet onderwijs, die net gestart zijn.

 

Succesvol besturen van en toezicht houden op een onderwijsinstelling is niet makkelijk. In deze masterclasses worden de verschillende aspecten van het besturen en toezicht houden behandeld.

Misschien denkt u na 25 mei 2018 eindelijk klaar te zijn met de AVG. Alles is goed in kaart gebracht, contracten zijn op orde en iedereen is op de hoogte. We kunnen weer over tot de orde van de dag....

De Aanbestedinsgwet is ook van toepassing op de besteding van onderwijsmiddelen. In deze cursus raakt u snel op de hoogte van de belangrijkste onderdelen van de wet en hoe die zich vertalen naar de aanbestedingspraktijk in uw organisatie.

Hoe zit het met de rechtspositie van werknemers in het onderwijs? Veel mensen die voor het eerst met arbeidsrecht in het onderwijs te maken krijgen, merken dat dit soms erg afwijkt van het reguliere arbeidsrecht. Om hierin duidelijkheid te scheppen...

We hebben een breed scala aan basistrainingen voor ouders en personeelsleden die actief zijn in de (G)MR op school en daar nog niet heel goed in thuis zijn. Het varieert van een training voor (G)MR-leden die net beginnen tot specifieke...

Hoe vertel je Bijbelverhalen zó dat ze echt iets voor je leerlingen gaan betekenen? Wat betekenen ze eigenlijk voor jezelf en waarom vinden jij en je school het belangrijk om ze te vertellen?

Het verwerken van persoonsgegevens van leerlingen vereist een aantal zaken. In deze cursus leert u waarop u moet letten bij het verwerken van dergelijke gegevens. Zo komen bijvoorbeeld de AVG en het leerlingdossier aan de orde en u krijgt een...

'Wie zijn wij als school?' Zou u deze vraag hetzelfde beantwoorden als uw leerkrachten? Hoe u het voor elkaar krijgt om samen met uw team een eenduidig en specifiek antwoord te formuleren en te verwoorden waar uw school voor staat,...

In deze cursus kijken we met een brede blik naar inkoop. In een halve dag bent u helemaal op de hoogte van alle aspecten die een rol spelen bij inkopen en aanbesteden in het onderwijs.

Begin 2019 biedt de Verus Academie weer een inspirerende studiereis aan naar Israël en de Palestijnse gebieden. De reis kent drie thema’s: leiderschap, onderwijs en spiritualiteit. U doet nieuwe inspiratie op en komt op adem in dit bijzondere gebied.

Beleef hoe interventies werken in de praktijk. Toezichthouders en het bestuur hebben gezamenlijk één doel en dat is ervoor zorgen dat het primaire proces goed verloopt. Om dit te kunnen waarborgen is het belangrijk om elkaar scherp te houden als...

Wat is er nodig is om voorbíj inspectiekaders het eigen verhaal van de school 'sturend' te laten zijn in de dagelijkse praktijk? Het nieuwe toezichtkader nodigt scholen uit om hun eigen kwaliteitsambities te formuleren en op te nemen in het...

Wat houden meldplicht en klachtrecht precies in? In de Kwaliteitswet staat wat er van besturen, scholen en medewerkers wordt verwacht wanneer zich op school serieuze gevoelens van onvrede manifesteren. Bij ernstige klachten bent u als bestuur en school verplicht te handelen....

Wat bezielt mensen… om in het onderwijs te werken? Wat drijft leraren en schoolleiders in hun vak en als persoon? Wat geeft energie voor je werk op school, en waardoor lekt die juist weg? Wat draag je mee als ballast, en...

In deze leergesprekken worden thema’s behandeld die zich bevinden op het kruispunt van onderwijs, religie en filosofie. Elk thema wordt verbonden aan een notie die bekend is uit het onderwijs.

In deze leergang gaat het om het ontwikkelen van een brede en kritische visie op de school als gemeenschap binnen de samenleving.

Samen met Sardes en kinderopvangorganisatie Royal Kids Home verzorg Verus deze nieuwe leergang over het leidinggeven aan een IKC.

Sinds 2014 geldt dat alle kinderen een plek moeten krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Soms vraagt dat om extra ondersteuning. Dat is het uitgangspunt van passend onderwijs. Medezeggenschap in het kader van passend onderwijs...

Zowel leden van medezeggenschapsorganen als degenen die het bevoegd gezag vertegenwoordigen hebben er belang bij als zij de ins en outs van medezeggenschap kennen. De WMS is daarvoor leidend. Het gaat echter niet alleen om de letter van de wet,...

Wilt u meer dan alleen een goede manager zijn en vanuit een visie leidinggeven aan een team van professionals, met oog voor waarden en gemeenschap en met een focus op het leren van de leerlingen?

Wij krijgen veel vragen over zaken die te maken hebben met Personeel & Organisatie in het onderwijs. De wet- en regelgeving blijkt lastig, ook voor ervaren P&O'ers die van buiten het onderwijs komen. In deze 3-daagse leergang Personeelsbeleid maken we...

Deze training geeft u meer inzicht in de arbeidssituatie van medewerkers en biedt aanknopingspunten voor de aanpak van functioneringsproblemen. Verder besteden we aandacht aan het opstellen van een gespreksverslag.

Het belangrijkste instrument om leiding te geven bent u zelf. Na het volgen van deze leergang bent u in staat om het verschil te maken.

Goed onderwijs is onlosmakelijk verbonden met het herstel van het pedagogische, persoonsvorming en van de bedoelingen (‘why’) van het onderwijs. Het stelt andere vragen aan uw leiderschap dan het managen van de harde kant van kwaliteitszorg.

Wilt u een bijzondere avond voor de ouders van uw school organiseren? Thema-avonden kunnen worden aangevraagd door de school of de oudergeleding binnen de school. Ze zijn geschikt voor zowel basis- als voortgezet onderwijs, tenzij anders vermeld.

Sinds de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 gelden er nieuwe regels voor de toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen. Met deze cursus bent u snel op de hoogte van de actuele regels en uitspraken over passend onderwijs.

Sinds de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 gelden er nieuwe regels voor de toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen. Met deze cursus bent u snel op de hoogte van de actuele regels en uitspraken over passend onderwijs.

In korte tijd is er veel veranderd op het gebied van ziekteverzuim, WGA, Arbo en AVG. Het Vervangingsfonds blijft onderwerp van gesprek: moeten we erbij blijven? Of eigen risicodrager worden? Of een deel van de financiële risico's ergens herverzekeren? Complexe...

Deze cursus zoomt in op de verschillende (nieuwe) mogelijkheden van partnerschap tussen school en ouders.

Wat zijn uw verplichtingen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid? Vanwege de Wet Wia zijn de cao voor primair onderwijs en de cao voor voortgezet onderwijs ingrijpend gewijzigd wat betreft ontslag op grond van ziekte en arbeidsongeschiktheid.