U bent hier

Strategische scholenplanning

Kan onze school blijven bestaan nu we onder de gemeentelijke opheffingsnorm zijn gekomen? Is omzetting naar een nevenvestiging mogelijk? Moeten we fuseren met een andere school? Het zijn vragen die om een complexere data-analyse vragen. Een reguliere leerlingprognose voldoet dan niet. Ook voor dit soort analyses kunt u bij ons terecht.

Samen met u brengen we uw informatiebehoefte in kaart. Die vormt de basis voor de uiteindelijke analyse. U kunt bij ons terecht voor (combinaties van):

  • Huisvestingsprognoses
  • Stichtingsprognoses
  • Verzelfstandigingsprognoses
  • Prognoses bij fusies
  • Prognoses rondom verplaatsingen
  • Scenario’s voor spreidings- en huisvestigingsplannen
  • Prognoses voor basisgeneraties
  • Contra-expertise bij prognoses gemaakt door derden, zoals de gemeente of een commercieel bureau

Analyse instandhouding van scholen | PO

Analyse gemiddelde schoolgrootte

Door de aanhoudende krimp in veel regio’s van het land, zijn de afgelopen jaren steeds meer scholen in de buurt of onder de gemeentelijke opheffingsnormen gekomen. Het nu of in de toekomst niet kunnen voldoen aan deze norm, heeft echter nog niet per definitie sluiting of fusie als gevolg. 

Wanneer een school onder de opheffingsnorm komt, is het mogelijk de school in stand te houden op basis van afstand of de gemiddelde schoolgrootte systematiek. Op basis van kortetermijnprognoses berekenen we de huidige en toekomstige gemiddelde schoolgrootte van het schoolbestuur. Dat maakt direct inzichtelijk of de school kan blijven bestaan, of omzetting naar een nevenvestiging mogelijk is, of dat een fusie met een andere school nodig is.

Scenario-analyse

Zelfstandig verder, omzetting tot nevenvestiging of fusie? Met een scenarioanalyse is het mogelijk om de effecten van de verschillende scenario’s op de verwachte bekostiging door te rekenen: welk deel blijft de komende 6 jaren bekostigd, wat wordt gecompenseerd en welke baten vallen weg? Onze adviseurs op het terrein van prognoses en financiën helpen u deze toekomstplaatjes te schetsen om de juiste afwegingen en keuzes te kunnen maken.

Omgevingsanalyse | PO/VO

Het verleden helpt u om het heden te kennen. Waar leerlingenprognoses een belangrijke doorkijk gegeven in de toekomst, kan een historische omgevingsanalyse u helpen om de juiste context te schetsen waarbinnen de leerlingenprognose geïnterpreteerd dient te worden. 

In de omgevingsanalyse wordt de ontwikkeling van het aantal leerlingen van uw eigen school/scholen vergeleken met die van andere scholen in hetzelfde verzorgingsgebied. 

Neemt het marktaandeel toe of af? Hoe gaat het met de instroom van 4-jarigen ten opzichte van de andere scholen? Heeft de wijziging van het onderwijsconcept op uw school of op die van één van de collegascholen tot verschuivingen in schoolkeuzes geleid? De omgevingsanalyse helpt bij het beantwoorden van deze vragen. 

Een groei of krimp in het leerlingaantal is namelijk maar een deel van het verhaal, en informatiever wordt het als ook de ontwikkeling bij andere scholen in beeld wordt gebracht.

Prijs

Op aanvraag

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Jelmer Dekker
analist / adviseur scholenplanning
0348 74 44 85
afbeelding van Auke Vlonk
analist / adviseur scholenplanning
0348 74 41 62