U bent hier

Governance scan (de jaarlijkse evaluatie)

Als toezichthouder van een onderwijsinstelling ben je verplicht om elk jaar een evaluatie uit te voeren waarin het eigen functioneren als team en individu centraal staat. De codes goed bestuur geven aan dat het goed is om dit in ieder geval eens in de 3 jaar door een onafhankelijk bureau te laten doen. Verus fungeert al jaren voor veel besturen als die externe adviseur ofwel ‘kritische vriend’.

Wij bieden (jaarlijkse) governance evaluaties op maat. Daarvoor hebben we een aantal basis- en verdiepingsmodules ontwikkeld. Om te onderzoeken wat bij jullie situatie past gaan wij graag met je in gesprek. Zowel binnen de modules als door modules te combineren of uit te breiden, zorgen wij dat wij aansluiten bij jullie behoefte en maatwerk bieden. Overigens kunnen de verslagen van de bijeenkomsten dienen als input voor het jaarverslag.

Onze invalshoek

Hieronder vind je een overzicht van de basis- en verdiepingsmodules die Verus aanbiedt voor de evaluatie van het toezichthouden en besturen binnen je schoolorganisatie. Wij bekijken governance daarbij steeds vanuit drie kanten:

 • Structuurkant
  Documenten op orde. ‘Hoe is de organisatie feitelijk bedoeld en ingericht?’
 • Communicatiekant
  Naast het draagvlak creëren en helderheid verschaffen over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, wordt ook stil gestaan bij (crisis)communicatie in de schoolorganisatie.
 • Cultuurkant
  Houding en gedrag afstemmen op hoe de organisatie ‘feitelijk is bedoeld’. Je ‘boardroom dynamics’ in beeld.

We kijken vanuit verschillende niveaus: van het individu, naar het team, naar de school, naar de organisatie, naar de stakeholders en naar de wijdere omgeving. Door deze drie kanten en de verschillende niveaus kunnen we op veel situaties inspelen.

Wij hanteren verschillende instrumenten, in overleg en afhankelijk van wat de situatie vraagt, zoals:  

 • Escalatiematrix (een handig hulpmiddel om te bepalen of interventies vanuit de toezichthouder noodzakelijk zijn)
 • Management Drives
 • Serious games
 • Online vragenlijsten
 • Voorbereidende interviews 
 • Documentenanalyses

De modules

1. Evaluatie van de drie kanten van educational governance – quick scan ‘Pas op de plaats’

Tijdens deze evaluatiesessie passeren kort en krachtig de drie kanten van educational governance. Naast het bepalen of aan wet- en regelgeving is voldaan en of de instrumenten op orde zijn, wordt bepaald of de (crisis)communicatie op orde is en of houding en gedrag afgestemd zijn op wat is afgesproken binnen de schoolorganisatie.

Vooraf halen we desgewenst met behulp van vragenlijsten informatie op over de rolinvulling door toezichthouders en bestuurders. 

In een kort en puntig verslag maken we duidelijk wat de huidige stand van zaken is en wat de actiepunten voor het komende jaar zijn (ontwikkelagenda). En wat er behouden, ontwikkeld en losgelaten kan worden op teamniveau.

2. Evaluatie waardengedreven toezicht en bestuur

Waardengedreven toezicht en besturen gaat uit van de 'why' van een organisatie, waarbij de doelen en de bedoeling van de organisatie op elkaar worden betrokken. Waardengedreven governance vraagt om inzicht in de waarden en dilemma’s die er spelen binnen een organisatie. Die dilemma’s stellen ons in staat om te kijken naar de onderliggende waarden en hoe deze zich verhouden tot de 'why' van de organisatie.

Tijdens deze jaarlijkse evaluatie kijken we naar hoe dit voorkomt in jouw onderwijsorganisatie en verkennen we de volgende perspectieven:

 1. Doelen en bedoelingen
  Kijken naar uitkomsten van onderwijskwaliteit om zo een voorspelling te doen over de toekomst van het kind en het articuleren van de wens voor de toekomst van het kind om van daaruit terug te redeneren naar mogelijkheden in het onderwijs.
 2. ‘Tweetaligheid’ in onderwijsorganisaties
  Waardengedreven werken vraagt om een taal die ruimte geeft voor al het goede dat al gebeurt in de school/scholen. De ‘gangbare taal’ en de ‘pedagogische taal’ zijn beide nodig, zoals zowel het spreken over doelen als het spreken over bedoeling nodig is.
 3. Persoonlijke identiteitsdriehoek
  Het kunnen werken vanuit waarden vraagt om een dieper inzicht in jezelf en in de waarden die iemand anders drijven. Deze geven ook inzicht in de weg naar gezamenlijke waarden in een organisatie. Dit zorgt uiteindelijk weer voor een gebalanceerde governance, gedreven door waarden.

3. Evaluatie aan de hand van code goed bestuur

Binnen de verschillende onderwijssectoren is een code goed (onderwijs)bestuur overeengekomen. Met deze code wil de sector een goede bestuurscultuur bevorderen, passend bij onderwijsorganisaties die maatschappelijke belangen dienen. De codes beschrijven uitgangspunten, principes en ‘good practices’ die besturen en toezichthouders moeten toepassen (veelal ‘pas toe en/of leg uit’). Een jaarlijkse evaluatie aan de hand van de code goed bestuur van de eigen sector biedt een mooie gelegenheid om te bezien hoe bestuur en toezicht de code voor de eigen sector in de eigen situatie toepassen.

Aan de hand van een compacte vragenlijst wordt eerst opgehaald hoe bestuur en toezichthouders inschatten dat zij voldoen aan de verschillende onderdelen uit de code. Tijdens de bijeenkomst worden uitgangspunten, principes en ‘good practises’ uit de code uitgediept en betekenis gegeven voor de eigen situatie.

In een kort en puntig verslag wordt duidelijk wat de huidige stand van zaken is en wat de actie- of focuspunten voor het komende jaar zijn (ontwikkelagenda). En wat er behouden, ontwikkeld en losgelaten kan worden in de bestuurscultuur.

4. Verdiepingsmodules

Naast deze basismodules die we volledig op maat kunnen maken vanuit je behoefte, bieden we verdiepingsmodules aan op de structuurkant, de communicatiekant en de cultuurkant van governance. En ook hierbinnen zijn keuzes te maken: al dan niet aan de slag met een serious game of de belangrijke kernwaarde ‘vertrouwen’ meer verdiepen?

Voor wie?

Toezichthouders en bestuurders

Duur

Eén of twee bijeenkomsten

Prijs

 • Basismodule excl. verslaglegging: €1.500
 • Verdiepingsmodule structuur en communicatie excl. verslaglegging: €750
 • Verdiepingsmodule cultuur excl. verslaglegging: €1.500
 • Verslaglegging: €560
 • of offerte op maat

Meer informatie

Neem gerust contact op voor meer informatie over de verschillende modules, de mogelijkheden voor maatwerk of het aanvragen van een offerte. We helpen je graag verder!

Vragen of opmerkingen?

afbeelding van Peter Sels
teamleider Verus Juridisch / teamleider Organisatieadvies
0348 74 44 63

“De tijd vloog om”

Ineke van Ruler, vice-voorzitter raad van toezicht Stichting De Tjongerwerven

“Verus helpt ons beter uit te dragen wat voor school we zijn.”

Aafke Veer, directeur-bestuurder Comeniusschool in Zeist